sw1

sw1

2013 YILI PROGRAM BAZLI SODES UYGULAMA USUL VE ESASLARI

///2013 YILI PROGRAM BAZLI SODES UYGULAMA USUL VE ESASLARI
2012 YILI PROGRAM BAZLI SODES UYGULAMA USUL VE ESASLARI
 
BİRİNCİ BÖLÜM: Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
Madde 1 – (1) Bu Usul ve Esasların amacı; beşeri sermayenin geliştirilmesi ve toplumsal bütünleşmenin sağlanmasına yönelik Sosyal Destek Programının (SODES) program bazında pilot olarak uygulanması, koordinasyonu ve izlenmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
 Kapsam
Madde 2 – (1) Bu Usul ve Esaslar; Kalkınma Bakanlığı tarafından belirlenecek illerdeki valiliklerin, il/ilçe özel idarelerinin, kamu kurum ve kuruluşlarının, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının, belediyelerin, mahalli idare birliklerinin, üniversitelerin ve sivil toplum kuruluşlarının Valilikler tarafından hazırlanan ve Proje Teklif Çağrısı ile ilan edilen Program öncelikleri kapsamında uygulanacak istihdam, sosyal içerme, kültür, sanat ve spor alanındaki projelerine tahsis edilecek ödeneğin harcanması, izlenmesi, değerlendirilmesi ve denetlenmesine dair hükümleri kapsar.
 Dayanak
Madde 3 –(1) Bu Usul ve Esaslar, 641sayılı Kalkınma Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2. maddesinin k bendi ile6260 sayılı 2012 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununa ekli (E) işaretli cetvelin 17. maddesine ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 9. maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
 Tanımlar
Madde 4 – (1) Bu Usul ve Esaslarda geçen;
a) Sosyal Destek Programı (SODES): Uygulandığı illerde, yerel dinamikleri harekete geçirerek yoksulluk, göç ve kentleşmeden kaynaklanan sosyal sorunları gidermek, değişen sosyal yapının ortaya çıkardığı ihtiyaçlara karşılık vermek, toplumsal dayanışma ve bütünleşmeyi güçlendirmek, toplumun dezavantajlı kesimlerinin ekonomik ve sosyal hayata daha aktif katılmalarını sağlamak amacıyla, istihdam, sosyal içerme ve kültür, sanat ve spor alanlarındaki projeleri destekleyen programı,
b) Sivil Toplum Kuruluşları: Program kapsamındaki bölgede faaliyet gösteren ve son başvuru tarihinden en az bir yıl önce kurulmuş bulunan sivil toplum kuruluşlarını,
c)  Bakanlık Kalkınma Bakanlığını,
d) SODES İl Değerlendirme Kurulu: Vali başkanlığında toplanan ve İl Belediye Başkanı, ilgili Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri, İl Planlama Müdürü ve Valinin belirleyeceği sosyal kalkınmaya yönelik çalışan iki STK temsilcisinden oluşan; SODES Koordinasyon Birimi tarafından değerlendirilerek uygulanması önerilen projeleri program öncelik ve hedefleri çerçevesinde nihai karara bağlamak ve izlemekten sorumlu kurulu,
e) SODES Koordinasyon Birimi: SODES kapsamında il düzeyindeki programı tasarlayan, program kapsamında sunulan proje tekliflerinin değerlendirmesini yapan ve/veya yaptıran; programın bütünselliğinden, program ve projelerin yerel düzeyde tanıtımı, uygulanması, koordinasyonu ve izlenmesinden sorumlu olan valilikler bünyesinde kurulan birimi,
f) Program Sorumlusu: SODES koordinasyon Birimini ve SODES kapsamında yürütülmesi Valilik tarafından kabul edilen programı yürütmekle sorumlu olan, vali veya vali tarafından yetkilendirilmiş kişiyi,
g) Program: İlin öncelik alanları, bu önceliklere yönelik hedefler ve bu hedefleri gerçekleştirmeye yönelik projeler bütünlüğünü,
h)  Ödenek: SODES kapsamındaki programı desteklemek amacıyla Bakanlık bütçesinden valiliklere aktarılan ödeneği,
ı) Ayni Sermaye Desteği: İstihdam projeleri kapsamında mesleki eğitim alan kişilerden kendi işini kurmak isteyenlere, ihtiyaç duyacağı ekipmanların alımında kullanmaları için sağlanacak ödeneği,
i)  SODES Bilgi Sistemi (SODES-BİS): SODES kapsamındaki projelerin elektronik ortamda alınması, değerlendirilmesi, izlenmesi ve raporlanması gibi süreçlerin tamamını kapsayan bilgi sistemini,
j)  Proje Yürütücüsü: Proje teklifi valilik tarafından kabul edilen ve söz konusu projeyi yürütmekle sorumlu kurum ve kuruluşu,
ifade eder.
  İKİNCİ BÖLÜM: Genel Esaslar
Desteklenecek Proje Türleri
Madde 5 –  (1) Program öncelikleri kapsamında desteklenecek projeler aşağıda belirtilen üç bileşen ile ilişkilendirilir:
a) Sosyal içerme,
b) İstihdam,
c) Kültür, sanat ve spor,
(2) Sosyal içerme konusunda hazırlanacak projeler; ilgili ilde yoksulluğun azaltılması, sosyal yardım alan yoksul kesimin kendi geçimini temin edecek duruma getirilmesine destek olunması, yaşlı, özürlü, kadın ve çocuklar gibi toplumun öncelikli kesimlerinin yaşam standartlarının yükseltilmesi, bunlara götürülen hizmetlerin kalitesinin artırılması ve toplumsal bütünleşmenin sağlanması amacına yönelik projelerdir.
(3) İstihdam konusunda hazırlanacak projeler; ilgili ilde istihdam edilebilirliğin artırılması, ildeki ihtiyaçlara uygun alanlarda nitelikli işgücünün yetiştirilmesi, mesleki bilgi ve becerilerin geliştirilmesi ve kendi işini kurabileceklere destek olunmasına yönelik projelerdir.
(4) Kültür, sanat ve spor konularında hazırlanacak projeler; ilgili ilde toplumun ihtiyaç duyduğu kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerin geliştirilmesi ile özellikle çocukların ve gençlerin bu tür faaliyetlerden yararlandırılmasına ve yönlendirilmesine yönelik projelerdir.
Proje Başvurusu Yapabilecek Kuruluşlar
Madde 6- (1) SODES kapsamında aşağıdaki kuruluşlar proje başvurusu yapabileceklerdir.
a) Kamu kuruluşları,
b) İl/ilçe özel idareleri,
c) Belediyeler,
d) Mahalli idare birlikleri,
e) Üniversiteler,
f) Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları,
g) Sivil toplum kuruluşları.
(2) Okul, halk eğitim merkezi, kütüphane, gençlik merkezi, çocuk yuvası, huzurevi gibi kamu kuruluşlarının proje teklifleri bağlı bulundukları il ve ilçe müdürlükleri tarafından yapılır ve kabul edilmeleri halinde bunlar tarafından yürütülür.
(3) Valilikler tarafından Bakanlığa teklif edilecek program kapsamındaki projelerin toplam bütçesinin en az yüzde 25’i kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile sivil toplum kuruluşları tarafından hazırlanan projelerden oluşur.
Projelerin Süresi ve Bütçe Büyüklüğü
Madde 7– (1) Bu Usul ve Esaslar kapsamında desteklenen projelerin süresi, sözleşme imza tarihinden itibaren en fazla bir yıldır. Projenin çeşitli nedenlerle öngörülen sürede tamamlanamaması durumunda proje yürütücüsü Valilik makamına tamamlanamama nedenlerini yazılı olarak bildirerek projenin bitiş tarihinden geçerli olmak üzere en fazla üç aya kadar ek süre talep edebilir. Ek süre, valiliğin uygun görmesi halinde bir defaya mahsus olmak üzere verilebilir.
(2) Bu Usul ve Esaslar kapsamında teklif edilecek projelerin bütçe büyüklüğünün alt ve üst sınırları Valiliklerce hazırlanan SODES Başvuru rehberinde belirtilir.
 3) Projeye tahsis edilen ödeneğin tamamının süresi içinde harcanamaması halinde harcanamayan kısım valilik SODES hesabında kalır. Valilik SODES Hesabında kalan miktar, bir sonraki uygulama döneminde SODES programları için Bakanlık tarafından valiliğe tahsis edilecek ödenekten düşülür.
(4) Genel bütçe kapsamında yer alan kamu idareleri projelere eş finansman katkısı sağlamazlar.
(5) SODES destek tutarının proje hesabına yatırılabilmesi için eş finansman tutarının proje hesabına yatırıldığını gösterir banka dekontunun valiliğe teslimi gereklidir.Proje bütçesinde öngörülen nakdi eşfinansman, finansman sözleşmesi imzalandıktan bir hafta sonrasına kadar proje hesabına yatırılır. Proje harcamalarının proje fişinde öngörülen bütçeden daha düşük oranda gerçekleşmesi durumunda aynı oranda eşfinansman miktarı proje yürütücüsüne iade edilir.
Desteklenecek Projelerin Seçiminde İlkeler ve Program Süreci
Madde 8 – (1) Desteklenecek projelerin seçiminde;
a) Dördüncü maddede yer alan SODES tanımındaki amaçlara ve Valilikçe duyurulan programa uygunluk,
b) Sürdürülebilirlik,
c) Projenin amacı, faaliyetleri ile bütçesi arasındaki tutarlılık,
d)  Projeyi öneren kuruluşun proje yürütme kapasitesi,
e) Projenin hedef gruplar üzerinde yaratacağı etkiler,
f)  Proje hedef kitlesinin genişliği,
g)  Eşfinansman oranı.
göz önünde bulundurulur.
(2)Sivil toplum kuruluşları arasında rekabet edebilirliği ve fırsat eşitliğini sağlamak üzere, bu kuruluşlar il bazında en fazla iki proje teklif edebilir ve değerlendirme sonucunda bu projelerden en fazla biri proje kabul edilebilir. Ancak, 6. maddenin 3. fıkrasında belirtilen yüzde 25’lik limitin dolmaması durumunda ikinci proje de kabul edilebilir.
(3) Daha önce SODES kapsamında proje uygulamayan kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarına öncelik verilecektir.
 (4) Programın hazırlanmasında ve uygulanmasında aşağıdaki süreç izlenir.
 a)  Valilik, Kalkınma Planları ve Yıllık programlarda öngörülen ilke ve tedbirleri de dikkate alarak ilin sosyal alanlardaki temel sorunlarını ve ihtiyaçlarını değerlendirir, ilin önceliklerini ve önceliklere ilişkin bir yıllık hedefleri ortaya koyan İl SODES Programını hazırlar.
b) Valilik hazırladığı programı görüşüne sunar, Bakanlık görüşü alındıktan sonra proje teklif çağrısına çıkar. Valilik proje teklif çağrısını valilik internet sitesinden kamuoyuna duyurur, Bakanlık SODES İnternet Sitesinden de eşzamanlı olarak duyurulması için gerekli iletişimi sağlar.
c) Proje teklifleri kuruluşlarca SODES-BİS aracılığıyla Valiliklere sunulur.
d) Valiliklere iletilen proje başvuruları SODES Koordinasyon Birimince değerlendirilir. Değerlendirilen projeler öncelik bazında, en çok puan almış projeden başlamak üzere bir liste halinde SODES İl Değerlendirme Kuruluna sunulur.
e) SODES İl Değerlendirme Kurulu bütçe imkanları dahilinde, öncelik ve proje bazında SODES tarafından desteklenecek projeleri belirler.
f) Valilik; Değerlendirme Kurulunca onaylanan programı öncelik alanları, projeler ve bu projelerin faaliyetlerini, performans göstergelerini, hedef kitlelerini, uygulama mekanizmalarını ve sorumlu kuruluşlarını, maliyetlerini ve sürelerini içerecek şekilde hem SOD ES-BİS hem resmi yazıyla Bakanlığa iletir.
g) Valilik, programa ilişkin Bakanlık görüşünü aldıktan sonra programın nihai halini hem SODES-BİS ve internet aracılığı ile kamuoyuna duyurur.
Projelere Ödeneklerin Aktarılması
Madde 9 – (1) Desteklenen programın ödeneklerinin kullanılabilmesi için valilikler, Kamu Haznedarlığı Genel Tebliği çerçevesindeki bankalardan birinde SODES için ayrı bir hesap açtırırlar. Açtırılan hesaplara ilişkin bilgiler Bakanlığa iletilirBakanlık, desteklenmesi uygun görülen programların ödeneklerini bu hesaba aktarır.
(2) Program kapsamında desteklenmesine karar verilen projelerin ilan edilmesini müteakip ilgili projelerin Ek II’de yer alan SODES Finansman Sözleşmesi çerçevesinde proje yürütücüsü ile valilik arasında yapılan sözleşme hükümleri çerçevesinde proje için tahsis edilen ödenek valinin onayıyla proje hesabına aktarılır.
(3) Bankaya aktarılan ödeneğin proje yürütücüleri tarafından kullanımı bu Usul ve Esaslarda yer alan hükümlere göre yapılır. Aktarılan ödenekler proje amacı dışında kullanılamaz.
(4) Valilik SODES hesaplarındaki ödenek bakiyeleri, valilikler tarafından SODES-BİS aracılığıyla Aralık, Nisan ve Ağustos ayları sonunda Bakanlığa bildirilir. Valilik SODES hesabında yıl sonunda kalan tutar, valiliklere bir sonraki yıl SODES programı için aktarılacak ödenekten düşülür.
(5) Ek I’de yer alan kurallar çerçevesinde, SODES koordinasyon birimlerinin faaliyetlerini etkin bir şekilde gerçekleştirebilmeleri amacıyla Bakanlık tarafından Valiliklere kurumsal kapasite geliştirme ödeneği tahsis edilebilir. Söz konusu ödeneğin tutarı ilde desteklenmesi uygun görülen projelerin tutarına bağlı olarak Müsteşarlık tarafından belirlenir.
Valilerin Görev, Yetki ve Sorumlulukları
Madde 10– (1) Vali, SODES kapsamında aşağıda sıralanan görevleri yürütmekle yetkili ve sorumludur:
a) Proje teklif çağrısına çıkmadan önce ilin sosyal alanlardaki temel önceliklerini ve her bir öncelik alanı için bir yıllık hedefleri ortaya koyan İl SODES Programını, Kalkınma Planları ve Yıllık programlar ile ilin ihtiyaçları doğrultusunda belirlemek,
b) Teklif edilen projelerin değerlendirmesini yapmak,
c) Projelerin kabul edilmesini müteakip proje yürütücüleriyle Ek II’deki SODES Finansman Sözleşmesi çerçevesinde sözleşme imzalamak,
d) Projelere yapılacak ödemeleri bu Usul ve Esaslardaki hükümler çerçevesinde gerçekleştirmek,
e) Söz konusu projelerin idari ve mali denetimini yapmak,
f)  Söz konusu projeler ile ilgili her türlü sekretarya hizmetini ve arşivleme işlemlerini yapmak,
g) SODES kapsamındaki projeler için ilde yapılacak ihalelere gözlemci olarak katılmak,
h) İl düzeyinde benzer alanlarda yürütülen diğer projeleri takip ederek projelerin tamamlayıcılığını sağlamak,
ı) İlin ihtiyaçları doğrultusunda ilgili kuruluşları ve kamuoyunu proje hazırlamaya yönlendirmek üzere bilgilendirmek ve SODES’in tanıtımını yapmak,
i) Projelerin gelişimiyle ilgili proje yürütücüleri tarafından SODES-BİS’e girilen bilgilerin doğruluğunu kontrol ederek Bakanlığa bildirmek,
j) SODES hesap bakiyesini SODES-BİS aracılığıyla Bakanlığa bildirmek,k) Bakanlık tarafından istenilen bilgi ve belgeleri temin etmek,
l) SODES kapsamında bugüne kadar alınan demirbaşların envanterini 30 Haziran tarihine kadar Bakanlığa göndermek
m) Proje yürütücüleri arasında her türlü koordinasyonu ve işbirliğini sağlamak,
(2) Valiler tarafından, yukarıda sıralanan iş ve işlemleri gerçekleştirmek amacıyla ayrı bir SODES Koordinasyon Birimi oluşturulur. Bu birim; program sorumlusunun koordinatörlüğünde, proje yönetimi konusunda tecrübeli ve Ek III’te belirtilen asgari nitelikleri taşıyan personelden oluşur.
 SODES İl Değerlendirme Kurulunun Görev, Yetki ve Sorumlulukları
Madde 11 (1) SODES İl Değerlendirme Kurulu aşağıda sıralanan görevleri yürütmekle yetkili ve sorumludur:
a) SODES Koordinasyon Birimi tarafından değerlendirilerek uygulanması önerilen projeleri program öncelik ve hedefleri çerçevesinde nihai karara bağlamak ve söz konusu hedefleri gerçekleştirecek şekilde bu projelere ödenek tahsis etmek,
b) Yıl içerisinde en az dört kez toplanarak, program uygulamalarını izlemek ve yıl içerisinde desteklenecek projelere karar vermek,
Proje Yürütücülerinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları
 Madde 12- (1)Proje yürütücülerinin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:
a) Projelerin kabul edilmesini müteakip 15 gün içerisinde Valilikle Ek II’deki SODES Finansman Sözleşmesi çerçevesinde sözleşme imzalamak,
b) Desteklenen projelerin ödeneklerinin kullanılabilmesi için Kamu Haznedarlığı Genel Tebliği çerçevesindeki bankalardan birinde SODES için ayrı bir hesap açtırmak,
c) Projeyi amaçlarına uygun olarak yürütmek ve sonuçlandırmak,
d) Gerekmesi halinde, projeye ortak olan kuruluşlarla ortaklık beyannamesi ve gerekli protokolleri imzalamak,
e) Projede sorun yaşanması halinde durumu Valiliğe derhal bildirmek,
f) Proje harcamalarını sözleşmeye ve bu Usul ve Esaslara göre yapmak; harcamalarla ilgili 14. maddenin 3. fıkrasında sayılan belgeleri hazırlamak, Valiliğe sunmak ve 5 yıl süreyle saklamak,
g) Proje izlenme ve denetlenmesi esnasında Valiliğin talep edeceği her türlü bilgi ve belgeyi sağlamak ve proje gelişmelerine ilişkin bilgileri SODES-BİS’e girmek,
h) Proje başlangıcı ve sonunda kamuoyunu proje amaçları, faaliyetleri ve sonuçları hakkında bilgilendirmek,
i) Proje ihale ilanlarını en az bir hafta önceden valilik internet sitesinden yayınlamak,
j) Hizmet akdine dayanılarak istihdam edilecek kişilerin işe başlama ve ayrılma bilgisini valiliğe bildirmek,
k) Proje kapsamındaki eğitimleri verecek olan eğitmenlerin söz konusu eğitimler konusundaki yeterliliğini gösterir belgeyi, projenin başlangıcında Valiliğe sunmak,
l) Projenin uygulanması safhasında iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin her türlü önlemi almak,
m) Mesleki eğitim faaliyeti içeren projelerde, Milli Eğitim Bakanlığı ve İŞKUR’la işbirliği yapmak suretiyle kursiyerlere işgücü piyasasında geçerliliği olan bir sertifika verilmesini sağlamak,
n) Mesleki eğitim kurslarına ve toplum yararına çalışma programlarına katılan kişilerin İŞKUR’a kayıtlarının yapılmasını sağlamak.
(2) Proje yürütücüsü, projenin yürütülmesi esnasında ya da projenin bir sonucu olarak sebep olabileceği her türlü zarardan üçüncü kişilere karşı tek başına sorumlu olmayı kabul eder.
(3) Proje yürütücüsü; kendisi veya çalışanları tarafından yapılan bir hukuka aykırılık veya üçüncü kişilerin haklarının ihlali nedeniyle ortaya çıkabilecek tazminat talebi veya davalarla ilgili olarak Bakanlığı her türlü sorumluluğun dışında tutar.
Proje Harcamaları
Madde 13- (1) SODES kapsamındaki projelerde desteklenmesi uygun görülen harcamalar:
a) Personel giderleri, mesleki eğitim kursiyerlerine yapılacak ödemeler, toplum yararına çalışma programlarında istihdam edilecek kişilere yapılacak ödemeler (Kamu görevlilerine yapılacak ödemeler 6260 sayılı 2012 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ve kamu personelinin tabi olduğu diğer mevzuatın ilgili hükümleri çerçevesinde olacaktır),
b) Yolculuk giderleri,
c) Gündelik giderler (Maliye Bakanlığı’nın her yıl için belirlediği “harcırah kanunu uyarınca verilecek gündelik ve tazminat tutarlarını gösterir cetvel” de yer alan memur ve hizmetliler başlığı altında, “aylık/kadro derecesi 1-4 olanlar” için öngörülen tutarın üç katını aşmayacak şekilde belirlenmelidir. Kamu görevlilerine yapılacak gündelik ödemeleri 6260 sayılı 2012 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun ilgili hükümleri çerçevesinde olacaktır),
d) Ekipman ve hizmet (eğitim, nakliye, kira vb.) satın alma maliyetleri,
e) Sarf malzemeleri maliyetleri,
f)  Taşeron maliyetleri (yayın basım, etkinlik organizasyonu vb.),
g) Projenin uygulanması için mutlaka gerekli olan ancak yeni bina inşaatı ve inşaatı devam eden binanın tamamlanması hariç inşaat işleri (çocuk parkı, semt sahası, halı saha, tadilat giderleri vb.),
h) Mali hizmet giderleri (özellikle havale, sigorta, banka, ihale ve ilan maliyetleri, işveren SGK payı vb.),
i) Elektrik, su, telefon vb. idari giderler,
j) Mikro kredi projeleri kapsamında yapılacak ödemeler,
k) Ayni sermaye desteği kapsamında karşılanan ödemeler.
Proje Harcamalarına İlişkin Özel Hükümler
         Madde 14- (1) Proje koordinatörüne ilişkin hükümler:
a)   Proje koordinatörü en az lise mezunu olmalıdır.
b)    Koordinatör olarak görev yapacak en fazla bir personele aylık en fazla net 400 TL tutarında ödeme yapılabilir.
c)    Proje koordinatörü sadece bir projeden koordinatör ücreti alabilir. Proje koordinatörü sorumlu olduğu projeden koordinatör ücreti dışında başka bir ücret alamaz.
d)    Herhangi bir sosyal güvencesi olmayan kişi proje koordinatörü olamaz.
(2) Proje koordinatörünün dışında projelerde tam zamanlı (haftada en az 30 saat) olarak çalışacak personele ödenecek ücret brüt asgari ücretin iki katını, yarı zamanlı olarak (haftada 30 saatten az) çalışacak personele ödenecek ücret ise brüt asgari ücreti geçemez. Kamuda görevli personeller projelerde tam zamanlı veya yarı zamanlı idari destek personeli olarak görev alamazlar.
(3) Vali yardımcıları, kaymakamlar ve başvuru sahibi kurumun başkanı projelerden hiçbir ad altında ücret alamaz.
(4) Proje yürütücüsünün, proje dışındaki faaliyetlerini yürüttüğü mekanların kira, elektrik, su vb. giderleri SODES kapsamında ödenmez.
(5) Gezici sinema ve gezici kütüphane faaliyetleri dışında taşıt alımı yapılamaz.
(6)  Kişi başı en fazla 5.000 TL tutarında ayni sermaye desteği sağlanabilir. Söz konusu destek kadar eş finansman ilgili kişi tarafından sağlanır.
(7) Mikro kredi projelerinde, kredilerin geri ödemesi sonrasında, işlem maliyetleri düşüldükten sonra proje hesabında kalan tutar, sadece yeni mikro kredi dağıtımları için kullanılır.
(8) Mesleki eğitim kursiyerlerine, İŞKUR tarafından verilen mesleki eğitim kurslarındaki günlük kursiyer harçlığı kadar harçlık ödenebilir.
(9) Toplum yararına çalışma programları kapsamında istihdam edilecek kişilere program süresince asgari ücret üzerinden çalışma süresine göre hesap edilecek ücretten ödeme yapılır.
(10) Projeye ait banka hesabında oluşan faiz ve benzeri gelirler proje yürütücüsü tarafından kullanılamaz ve projenin tamamlanmasını müteakip Valilik hesabına aktarılır.
(11) Satın alma işlemleri proje yürütücüsünün tabi olduğu mevzuat hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilir. Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarınca yürütülecek projelerde doğrudan temin usulü uygulanır ve Ek IV’te yer alan hükümlere uyulur.
(12) Proje kapsamındaki harcamalar, belgelenebilmesi amacıyla oluşturulacak banka hesapları üzerinden gerçekleştirilir.
(13) SODES İl Değerlendirme Kurulu tarafından desteklenmek üzere belirlenen projelerin bütçe kalemlerindeki birim maliyetler gösterge niteliğinde olup, bu harcamaların makul olan en düşük fiyattan gerçekleştirilmesinde Valilik her türlü yetki ve sorumluluğa sahiptir.
Proje Harcamalarının Muhasebeleştirilmesi
Madde 15- (1) Proje yürütücüsü projeye ilişkin hesapları kendi muhasebe sistemine uygun olarak tutar.
(2) Her proje için ayrı hesap tutulur ve projenin tüm gelir ve giderleri, tahakkuk eden faizler de dahil olmak üzere, ayrıntılı olarak bu hesaplarda gösterilir.
(3) Proje yürütücüsü yapılan giderlere ilişkin aşağıdaki belgeleri hazırlar ve saklar.
a) Projeye ilişkin muhasebe kayıtları,
b) Teknik ve idari şartname, fiyat teklifleri ve fiyat araştırması raporu vb. satın alma işlemlerine ilişkin belgeler,
c) Sipariş formları ve sözleşmeler gibi taahhütlerin belgeleri,
d) Tedarikçilerden alınan teslim-tesellüm makbuzu türünde belgeler,
e) Bir işin tamamlandığını kanıtlayan ibraname türü belgeler,
f) Bir hizmet veya mal alımını ispatlayan makbuz ve fatura türü belgeler,
g) İş sözleşmeleri, maaş bordroları ve sosyal güvenlik prim belgeleri gibi personele ilişkin kayıtlar.
(4) Yapılan giderlere ilişkin belgeler proje yürütücüsü kurumun sorumlu amirince belirlenecek 3 kişilik bir komisyon tarafından onaylanır. Bu belgeler proje dosyasında saklanarak, istenmesi durumunda Valiliğe veya diğer yetkili kurumlara ibraz edilir.
Projelerde Yıl İçinde Yapılacak Değişiklikler
Madde 16 – (1) Projenin amaçları ve faaliyetlerinde değişiklik yapılamaz. Uygulama imkanı ortadan kalkan faaliyetler valinin izniyle iptal edilebilir. Proje bütçesinin imkan vermesi halinde, valinin izniyle, proje amaçlarına uygun yeni faaliyetler eklenebilir. Projelerde valiliklerce yıl içinde yapılacak değişiklik sayısı üçü geçemez.
(2) Projelerin uygulama yeri ve süresinde valinin izniyle değişiklik yapılabilir.
(3) Valiliğin SODES hesabında yeterli ödenek olması halinde, acil ve zorunlu hallerde valilik yıl içerisinde SODES İl Değerlendirme Kuruluna yeni proje teklifinde bulunabilir. Teklif edilen projeler SODES İl Değerlendirme Kurulu tarafından değerlendirilerek karara bağlanır.
(4) Projenin bütçe kalemleri arasında valinin izniyle aktarma yapılabilir. Aynı bütçe kalemleri içerisinde, bütçe kalemi toplam tutarının yüzde 20’sine kadar olan değişiklikler, valiliğe bilgi vermek kaydıyla proje yürütücüsü tarafından yapılabilir.
(5) Projelerde proje bütçesini aşacak şekilde öngörülmeyen bir takım giderlerin ortaya çıkması durumlarında, valiliğin SODES hesabında yeterli ödenek olması halinde, valilik tarafından projeye ek ödenek sağlanabilir. Aktarılacak ek ödenek miktarı projeye sağlanan SODES destek tutarının %30’unu aşamaz.
(6) Projelerin gerçekleşen maliyetlerinin proje bütçesinin altında kalması durumunda, proje için tahsis edilen ödenek valilik SODES hesabına aktarılır.
(7) Proje yürütücüsü; ilgili bütçe kaleminin toplam tutarını değiştirmeyen birim fiyatı ve miktar değişikliklerini, proje koordinatörü ile uzman veya eğitici değişikliklerini, banka hesabı ve iletişim bilgileri değişikliklerini valilikten izin almadan gerçekleştirebilir. Ancak yapılan değişiklik en geç 10 gün içinde valiliğe bildirilir.
(8) Uygulanma olanağı ortadan kalkan projelerin ödenekleri valilik SODES hesabına aktarılır.
(9) Projelerde yapılacak tüm değişiklikler SODES-BİS aracılığıyla valiliğe ve Bakanlığa 10 gün içerisinde bildirilir.
(10) Projelerde yapılan değişiklikler sonucunda oluşan revize proje ve finansman sözleşmesi her türlü işlemde esas alınır.
 Programın ve Projelerin İzlenmesi ve Denetlenmesi
Madde 17 – (1) Valilik, programın öngörülen öncelik ve hedeflere ile bu “Usul ve Esaslara” uygun olarak uygulanmasından, program hedeflerinin gerçekleştirilmesinden ve Bakanlıkça kendisine bildirildiği şekilde raporlanmasından Bakanlığa karşı sorumludur.
(2) Projelerin malî ve fizikî gerçekleşme durumları proje yürütücüleri tarafından Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarının 15’ine kadar SODES-BİS’e girilir ve valilik tarafından değerlendirilip onaylandıktan sonra SODES-BİS aracılığıyla Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarının sonuna kadar Bakanlığa bildirilir. Projelerle ilgili gönderilen bilgiler, fotoğraf, video kaydı vb. görsel ve sesli materyallerle desteklenir. Söz konusu bilgiler ve materyallerin asılları elektronik ortamda arşivlenmek üzere valiliğe teslim edilir.
(3) Valilikler projeleri yerinde inceler ve sözleşmede öngörülen hükümlere, takvime, görünürlük kurallarına ve bu Usul ve Esaslarda yer alan diğer hükümlere uyulup uyulmadığını denetler. Söz konusu denetimlerde tespit edilen aksaklıklar bir tutanağa bağlanarak proje yürütücüsünün gerekli düzeltici işlemleri yapması sağlanır.
(4) Valilik, izleme ve denetleme faaliyetleri sonucunda gerekli gördüğü takdirde projelerin durdurulması, iptali, proje yürütücüsünün değiştirilmesi vb. tedbirleri uygular.
(5) Ödeneğin amacı dışında kullanıldığının tespit edilmesi halinde 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uygulanır.
 Görünürlük Kuralları
Madde 18 – (1) Projelerde Ek V’te belirtilen SODES Görünürlük Kuralları uygulanır.
 Proje Sonuçlarının Kullanımı
Madde 19 (1) Proje sonucunda ortaya çıkan ürünlerin mülkiyeti proje yürütücülerine aittir.
(2) Proje çerçevesinde satın alınan demirbaş malzemeler ve oluşturulan etüt merkezi, mesleki eğitim atölyesi gibi tesislerin proje bitiminden sonra en az üç yıl süreyle proje amaçlarına uygun şekilde kullanılması valilik tarafından sağlanır. Bu amaçla, valilik ile proje yürütücüleri arasında protokol imzalanır. Proje yürütücüsünün istekli veya yeterli olmaması halinde valilik başka kuruluşlarla işbirliğine gidebilir.
 Proje Uygulamalarına İlişkin Özel Hükümler
Madde 19 – (1) İstihdam projelerinde, proje sonrasında kendi işini kurmak isteyen kursiyerler için KOSGEB, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları ve il özel idareleri gibi girişimcilik ve mikro kredi desteği veren kuruluşlarla ortaklık kuranlar ile istihdam garantili olanlara öncelik verilir.
(2) Mikro kredi projelerinde sadece il özel idareleri proje yürütücüsü olabilir. Bu projelerde il özel idareleri sivil toplum kuruluşları ile ortaklık kurabilir.
(3) Teklif edilecek istihdam projelerinde, girişimcilik ve mesleki eğitim faaliyetlerine katılacak kursiyerlerden başarılı bulunacak ve ilgili alanda iş kurmak isteyecek kişilere proje kapsamında ayni sermaye desteği verilmesi öngörülebilir. Bu tarz projelerin uygulama aşamasında söz konusu destekten yararlanacak kişilerin ve verilecek desteğin belirlenmesinde valiliğin görüşü alınır. Ayni sermaye desteği verilen kişilerin söz konusu faaliyete en az iki yıl devam etmeleri zorunludur. İki yıl içerisinde faaliyetin sona erdirilmesi durumunda, verilen demirbaş malzemeler valiliğe devredilir. İade edilen demirbaş malzemeler, valilik tarafından aynı süre ve eş finansman koşulları çerçevesinde başka bir kursiyere kullandırılabilir.
(4) Proje yürütücüleri, proje kapsamında koordinatörler dışında istihdam edeceği kişileri İŞKUR’a kayıtlı olan kişiler arasından belirler.
(5) Kursiyerlerin, devamsızlık durumlarının toplam eğitim süresinin % 10’unu aşması halinde eğitim ile ilişkileri ve kursiyer harçlıkları kesilir.
(6)Mesleki eğitim merkezi, sinema, kültür merkezi, gençlik merkezi, tiyatro, konferans salonu gibi tesislerin oluşturulmasına yönelik projelerde, projenin tamamlayıcı bir parçası olarak, ilgili alanlarda kurs veya etkinlik düzenlenmesi zorunludur.
(7)Toplum yararına çalışma programlarına katılarak geçici istihdamı sağlanacak kişilerin Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarından yardım alan kişilerden seçilmesi zorunludur.
(8) Toplum yararına çalışma programları; ağaçlandırma, yaşlı ve hasta bakımı, okulların boya/ badana işlerinin yapılması ile yoksulların evlerinin onarımı faaliyetlerini kapsar.
(9) Başka bir finansman kaynağından desteklenen projeler SODES’ten desteklenemez.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Son Hükümler
Yürürlük
Madde 20 – (1) Bu Usul ve Esaslar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 21 –(1) Bu Usul ve Esaslardaki hükümleri Kalkınma Bakanı yürütür.
 
 
2017-04-13T10:58:03+00:00 13/04/2017 Per|