sw1

sw1

Başvuru ve Değerlendirme Süreci

//Başvuru ve Değerlendirme Süreci

Kalkınma Bakanlığı her yıl SODES kapsamındaki illerin valiliklerine yazılı olarak proje çağrısında bulunmaktadır.

Valilikler, ilgili yazıda uygun görülen süre içerisinde proje teklif etmeye yetkili kuruluşlardan aldıkları proje tekliflerini çerçevesinde değerlendirerek uygun gördükleri proje tekliflerini hem SODES-BİS hem resmi yazıyla Kalkınma Bakanlığı’na göndermektedir.

SODES Başvuru Süreci

 1. Başvuru Formu SODES-BİS aracılığıyla doldurulur, sisteme yüklenir ve çıktısı alınır.
  • SODES-BİS’ten başvuru formu PDF olarak indirilir ve bilgisayarınızda kaydedilir.
  • Başvuru formu tamamlanana kadar indirilen form üzerinde her türlü değişiklik yapılabilir, bilgisayarınızda kayıtlı olarak tutulabilir, ancak çıktı alınamaz.
  • Formdaki gerekli tüm alanlar doldurularak başvuru formunun en altında yer alan kontrol et düğmesine tıklanır.
  • İlgili düğme tıklandığında gerekli tüm alanlar doldurulmuşsa başvuru formunu gönderebilirsiniz ifadesi ortaya çıkar. Gerekli tüm alanlar doldurulmamışsa formun tamamlanmamış olduğuna dair ikaz ortaya çıkar.
  • Tamamen doldurulmuş başvuru formu kaydedilir ve SODES-BİS’te yer alan Başvuru Formu Gönder ekranı kullanılarak sisteme yüklenir.
  • Sisteme yüklenen başvuru formu SODES-BİS’te yer alan Başvurularım ekranından görüntülenebilmektedir. İlgili formun üzerinde sağ tıklanarak form açılır ve çıktısı alınabilir.
 2. Çıktısı alınan başvuru formu gerekli imzalar ve belgeler (STK’ların ilgili ilde en az bir yıldır faaliyet gösterdiğine ilişkin belge; kamu görevlilerine projeden ödeme yapılması öngörülmesi halinde buna izin veren kanun yönetmelik vs. mevzuat; valiliğin isteyeceği ilave belgeler) temin edilerek iki nüsha halinde valilik SODES birimine iletilir.
 3. Valiliklerin iletişim bilgilerine İletişim Bilgileri bölümünden ulaşılabilir. Başvuru sürecinde karşılaşılan sorunlar için lütfen ilgili valilikle iletişim kurunuz.
 4. Valilik kendisine ait kullanıcı ekranını kullanarak çıktısı alınan ve kendisine iletilen başvuru formu ile SODES-BİS’te yer alan başvuru formunu ilgili kodlarına bakmak suretiyle karşılaştırır.
 5. Böylece başvuru süreci tamamlanmış olur.
 6. Çıktısı alınıp gerekli imzalar ve belgelerle valiliğe iletilmeyen herhangi bir başvuru formu resmi hüviyet kazanmamaktadır.
 7. Başvurularda sisteme giriş yapan kişi değil başvuru formunda imzası olan başvuru sahibi kuruluşun yasal temsilcisi sorumludur.

SODES-BİS’e erişim için tıklayınız…

ÖNEMLİ UYARI: SODES programı çerçevesinde teklif edilecek, program amaçlarına uygun ve özgün fikirler içeren projelerin hazırlanması aşamasında, proje hazırlayan danışmanlık firmalarından hizmet alınması yerine projeyi doğrudan yürütecek olan kişi ve/veya kurumlar tarafından projelerin hazırlanması ve geliştirilmesi tercih edilmelidir.

Ayrıca, bazı danışman firmaların proje hazırlayan kurum ya da STK’lara projeyi değerlendiren dış uzmanlara erişimleri olduklarını ve kendilerine proje hazırlatılması durumunda projelerinin kabul edilmesini sağlayacaklarını ifade ettikleri yönünde Bakanlığımıza ulaşan duyumlar bulunmaktadır. Proje hazırlayanların bu şekilde çalışan firmalara itibar etmemeleri önemle duyurulur.

SODES Değerlendirme Süreci

Valiliklerin proje tekliflerinin değerlendirmesinde dikkate aldıkları değerlendirme kriterleri şunlardır:

 1. SODES amaçlarına uygunluk,
 2. Sürdürülebilirlik,
 3. Projenin amacı, gerekçesi, faaliyetleri ile bütçesi arasındaki tutarlılık,
 4. Projeyi öneren kuruluşun proje yürütme kapasitesi,
 5. Projenin hedef gruplar üzerinde yaratacağı etkiler,
 6. Proje hedef kitlesinin genişliği,
 7. İlin öncelikleri.
 • Valilikler tarafından Kalkınma Bakanlığı’na gönderilen proje tekliflerinin elektronik ve yazılı nüshaları arasında fark olmaması gerekmektedir. Nüshalar arasında fark olması halinde ilgili teklifler değerlendirmeye alınmaz.
 • Kalkınma Bakanlığı’nın teklif çağrısında belirtilen süre içerisinde valiliklerden Kalkınma Bakanlığı’na iletilen her bir proje; iki Bağımsız Dış Uzmanlar yukarıda belirtilen değerlendirme kriterleri çerçevesinde tarafından değerlendirilmektedir.
 • Teklif edilen projeler değerlendirilirken, her hangi bir projede iki uzmanın puanları arasında önemli bir fark bulunması durumunda proje üçüncü bir uzman tarafından gözden geçirilerek yeniden puanlanmaktadır.
 • Projelerin değerlendirme süreci tamamlandıktan sonra tüm projeler aldıkları puana göre sıralamaya tabi tutulmaktadır ve başarılı projeler SODES kapsamında desteklenmeye hak kazanmaktadır.
 • Desteklenecek projeler kalkınma Bakanlığı tarafından hem SODES-BİS aracılığıyla hem de resmi yazıyla Valiliğe bildirilmekte ve kalkınma Bakanlığı internet sitesinden kamuoyuna duyurulmaktadır.
 • Desteklenecek projelerin kamuoyuna duyurulmasından sonra ilgili valilik ile proje yürütücüsü arasında SODES Finansman Sözleşmesi imzalanmaktadır.
 • Proje için öngörülen ödenek tutarı, ilgili valilik ile proje yürütücüsü arasında imzalanan SODES Finansman Sözleşmesinde yer alan hükümler çerçevesinde proje hesabına aktarılmaktadır.
 • Kabul edilen projelerin uygulanmasına ödenek aktarma işlemini müteakip ivedilikle başlanmaktadır.
2017-04-12T16:23:08+00:00 12/04/2017 Çar|