sw1

sw1

SODES Sıkça Sorulan Sorular

//SODES Sıkça Sorulan Sorular
1.  SODES nedir?
İstihdam, sosyal içerme, kültür, sanat, spor alanlarında; göç, yoksulluk ve işsizlik gibi sorunlar ile değişen sosyal yapının ortaya çıkardığı ihtiyaçları karşılamayı amaçlayan, yerel düzeyde hazırlanan ve uygulanan projelerden oluşan, il düzeyinde valiliklerin koordinasyonunda yürütülen, uygulama sürecinde yerel aktörlerin geniş bir biçimde yetkilendirildiği sosyal sorunlara kısa sürede karşılık vermeyi hedefleyen insan odaklı bir programdır.
2. SODES’in amaçları nelerdir?
SODES ile; beşeri sermayenin geliştirilmesi ve toplumsal bütünleşmenin sağlanmasına yönelik olarak, uygulandığı illerde, yerel dinamikleri harekete geçirerek yoksulluk, göç ve kentleşmeden kaynaklanan sosyal sorunları gidermek, değişen sosyal yapının ortaya çıkardığı ihtiyaçlara karşılık vermek, toplumsal dayanışma ve bütünleşmeyi güçlendirmek, toplumun dezavantajlı kesimlerinin ekonomik ve sosyal hayata daha aktif katılmalarını sağlamak amaçlanmaktadır.
3. SODES’e kimler başvurabilir?
·              Kamu kuruluşları,
·              İl/ilçe özel idareleri,
·              Belediyeler,
·              Mahalli idare birlikleri,
·              Üniversiteler,
·              Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları,
·              Sivil toplum kuruluşları.
4. SODES’e STK’lar başvuru yapabilir mi?
SODES kapsamındaki illerde faaliyet gösteren ve son başvuru tarihinden en az bir yıl önce kurulmuş bulunan sivil toplum  kuruluşları başvuru yapabilir.
5. SODES başvuruları nereye yapılır?
Proje teklifleri kuruluşlarca http://www.sodes.gov.tr adresinde erişime açılacak olan SODES Bilgi Sistemi (SODES-BİS) aracılığıyla Valiliklere sunulur. Valilikler, projeleri SODES ilkeleri çerçevesinde ön değerlendirmeden geçirerek uygun gördükleri proje tekliflerini hem SODES-BİS aracılığıyla hem de resmi yazıyla Müsteşarlığa bildirir. Gönderilen proje tekliflerinin elektronik ve yazılı nüshaları arasında fark olması halinde ilgili teklifler değerlendirmeye alınmaz.
6. SODES başvuruları internet üzerinden yapılmak zorunda mıdır?
Proje teklifleri kuruluşlarca SODES-BİS aracılığıyla internet üzerinden yapılmak zorundadır.
7. SODES hangi illerde uygulanıyor?
Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Mardin, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak,  Kars, Ardahan, Iğdır, Erzurum, Ağrı, Erzincan, Malatya, Elazığ, Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis, Van, Hakkari, Gümüşhane, Bayburt illerinde uygulanıyor.
8. Birden fazla ilde proje yürütülebilir mi?
SODES kapsamındaki iller olması ve valiliğin uygun görmesi halinde yürütülebilir.
9. SODES’ten desteklenen proje türleri nelerdir?
İstihdam, sosyal içerme, kültür, sanat ve spor alanındaki projeler desteklenmektedir.
10. İstihdam projelerinin kapsamı nedir?
İstihdam projeleri; ilgili ilde istihdam edilebilirliğin artırılması, ildeki ihtiyaçlara uygun alanlarda nitelikli işgücünün yetiştirilmesi, mesleki bilgi ve becerilerin geliştirilmesi ve kendi işini kurabileceklere destek olunmasına yönelik projelerdir.
11. Sosyal içerme projelerinin kapsamı nedir?
Sosyal içerme projeleri; ilgili ilde yoksulluğun azaltılması, sosyal yardım alan yoksul kesimin kendi geçimini temin edecek duruma getirilmesine destek olunması, özellikle çocuklar, gençler, kadınlar ve özürlüler gibi toplumun dezavantajlı kesimlerinin yaşam standartlarının yükseltilmesi, bunlara götürülen hizmetlerin kalitesinin artırılması ve toplumsal bütünleşmenin sağlanması amacına yönelik projelerdir.
12. Kültür sanat spor projelerinin kapsamı nedir?
Kültür, sanat ve spor projeleri; ilgili ilde toplumun ihtiyaç duyduğu kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerin geliştirilmesi ile özellikle çocukların ve gençlerin bu tür faaliyetlerden yararlandırılmasına ve yönlendirilmesine yönelik projelerdir.
 13. SODES’in hedef kitlesi kimlerdir?
SODES’in hedef kitlesi, dezavantajlı konumdaki çocuklar, gençler, kadınlar, işsizler, yoksullar, göç etmişler, yaşlı, özürlü, ve kentlerin gecekondu bölgelerinde yaşayan bireyler ve gruplardır. İstihdam, sosyal içerme ve kültür, sanat ve spor alanlarındaki projelerin bu hedef kitlesine yönelik olması beklenmektedir.
14. SODES kapsamında ayni sermaye desteğinden nasıl yararlanabilirim? Ayni sermaye desteğinin üst limiti var mı?
Teklif edilecek istihdam projelerinde, girişimcilik ve mesleki eğitim faaliyetlerine katılacak kursiyerlerden başarılı bulunacak ve ilgili alanda iş kurmak isteyecek en fazla üç kişiye proje kapsamında ayni sermaye desteği verilmesi öngörülebilir. Verilecek olan ayni sermaye desteği tutarı en fazla 5.000 TL’dir. Söz konusu destek kadar eş finansmanın ilgili kişi tarafından sağlanması zorunluluğu vardır. Söz konusu destekten yararlanacak kişilerin ve verilecek desteğin belirlenmesinde valiliğin görüşü alınır. Ayni sermaye desteği verilen kişilerin söz konusu faaliyete en az iki yıl devam etmeleri zorunludur. İki yıl içerisinde faaliyetin sona erdirilmesi durumunda, verilen demirbaş malzemeler valiliğe devredilir.
15. Ayni sermaye desteğinden eş finansman sağlamadan yararlanabilir miyim?
Ayni sermaye desteğinden eş finansman sağlamadan faydalanmak mümkün değildir. Söz konusu destek kadar eş finansman ilgili kişi tarafından sağlanır.
16. Toplum yararına çalışma programlarından kimler yararlanabilir?
Toplum yararına çalışma programlarına katılarak geçici istihdamı sağlanacak kişilerin Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarından yardım alan kişilerden seçilmesi zorunludur.
 17. Toplum yararına çalışma programları hangi faaliyetleri kapsar?
Toplum yararına çalışma programları; ağaçlandırma, yaşlı ve hasta bakımı, okulların boya/ badana işlerinin yapılması ile yoksulların evlerinin onarımı faaliyetlerini kapsar.
18. Projelerin süresi ne kadar olmalıdır?
Projelerin süresi en fazla bir yıldır.
19. SODES başvurularını hangi tarihe kadar yapabiliriz?
Proje teklifleri, 1 Mayıs 2011 tarihine kadar başvuru sahipleri tarafından valiliklere; 1 Haziran 2011 tarihine kadar ise yapılacak ön değerlendirmelerden sonra valilikler tarafından Müsteşarlığa gönderilecektir.
20. Proje bütçeleri için alt/ üst limit var mıdır?
Projelerin bütçe büyüklüğünün alt sınırı 20.000 TL olup herhangi bir üst sınır bulunmamaktadır.
21. Desteklenecek projelerin seçimindeki kriterler nelerdir?
Projelerin seçimindeki kriterler; SODES amaçlarına uygunluk, sürdürülebilirlik, projenin amacı, faaliyetleri ile bütçesi arasındaki tutarlılık,  projeyi öneren kuruluşun proje yürütme kapasitesi, projenin hedef gruplar üzerinde yaratacağı etkiler, proje hedef kitlesinin genişliği ve ilin öncelikleridir.
22. SODES kapsamındaki projelerde desteklenmesi uygun görülen maliyetler nelerdir?
SODES kapsamındaki projelerde desteklenmesi uygun görülen harcamalar:
a)     Personel giderleri, mesleki eğitim kursiyerlerine yapılacak ödemeler, toplum yararına çalışma programlarında istihdam edilecek kişilere yapılacak ödemeler (Kamu görevlilerine yapılacak ödemeler 6091 sayılı 2011 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ve kamu personelinin tabi olduğu diğer mevzuatın ilgili hükümleri çerçevesinde olacaktır),
b)     Yolculuk giderleri,
c)     Gündelik giderler (Maliye Bakanlığı’nın her yıl için belirlediği “harcırah kanunu uyarınca verilecek gündelik ve tazminat tutarlarını gösterir cetvel” de yer alan memur ve hizmetliler başlığı altında, “aylık/kadro derecesi 1-4 olanlar” için öngörülen tutarın üç katını aşmayacak şekilde belirlenmelidir. Kamu görevlilerine yapılacak gündelik ödemeleri 6091 sayılı 2011 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun ilgili hükümleri çerçevesinde olacaktır),
d)     Ekipman ve hizmet (eğitim, nakliye, kira vb.) satın alma maliyetleri,
e)     Sarf malzemeleri maliyetleri,
f)       Taşeron maliyetleri (yayın basım, etkinlik organizasyonu vb.),
g)     Projenin uygulanması için mutlaka gerekli olan ancak yeni bina inşaatı ve inşaatı devam eden binanın tamamlanması hariç inşaat işleri (çocuk parkı, semt sahası, halı saha, tadilat giderleri vb.),
h)     Mali hizmet giderleri (özellikle havale, sigorta, banka, ihale ve ilan maliyetleri, işveren SGK payı vb.),
i)        Elektrik, su, telefon vb. idari giderler,
j)       Mikro kredi projeleri kapsamında yapılacak ödemeler,
k)      Ayni sermaye desteği kapsamında karşılanan ödemelerdir.

23. Projelerde koordinatörlerin ücret alması mümkün mü? Alınabiliyorsa bu ücretin miktarı ne kadardır?

Bütçe büyüklüğü 50.000 TL’nin altında olan projelerde proje koordinatörü için SODES ödeneğinden herhangi bir ücret ödenmez. Bütçe büyüklüğü 50.000 TL ve üzerinde olan projelerde koordinatör olarak görev yapacak en çok bir personele aylık en fazla net 400 TL tutarında ödeme yapılabilir. SODES proje fişi doldurulurken proje bütçesi bölümünde 400 TL’ye ilave olarak sosyal güvenlik primi ve vergi gibi kalemler dikkate alınarak brüt tutar yazılacaktır.

 

24. Projelerde istihdam edilen kamu görevlileri ücret alabilir mi? Alınabiliyorsa bu ücretin miktarı ne kadardır?
Kamu görevlilerine yapılacak ödemeler 5944 sayılı 2010 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ve kamu personelinin tabi olduğu diğer mevzuatın ilgili hükümleri çerçevesinde olacaktır. Örneğin; öğretmenler 657 sayılı Kanunun 89. maddesi, 439 sayılı Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Yüksek ve Orta Dereceli Okullar Öğretmenleri ile İlkokul Öğretmenlerinin Haftalık Ders Saatleri ile Ek Ders Ücretleri Hakkında Kanun ve bu Kanun çerçevesinde hazırlanan Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar hükümleri çerçevesinde ek ders ücreti alabilmektedir. Kamu görevlilerinin görev alıp bunun karşılığında ücret alması öngörülen projelerde söz konusu kamu görevlilerinin ücret alabilmelerine imkan sağlayan mevzuat valiliklere ibraz edilmelidir.
25. Projelerde koordinatör dışında istihdam edilen ve kamu görevlisi olmayan kişiler ücret alabilir mi? Alınabiliyorsa bu ücretin miktarı ne kadardır?
Proje koordinatörünün dışında, projelerde tam zamanlı (haftada en az 30 saat) olarak çalışacak personele ödenecek ücret brüt asgari ücretin iki katını, yarı zamanlı olarak (haftada 30 saatten az) çalışacak personele ise brüt asgari ücreti geçmemek üzere ödeme yapılabilir.
26. Mesleki eğitim kursiyerlerine ve toplum yararına çalışma programlarında istihdam edilecek kişilere ödeme yapılıyor mu?
Mesleki eğitim kursiyerlerine, İŞKUR tarafından verilen mesleki eğitim kurslarındaki günlük kursiyer harçlığı kadar harçlık ödenebilir. Toplum yararına çalışma programları (TYÇP) kapsamında istihdam edilecek kişilere TYÇP süresince asgari ücret üzerinden çalışma süresine göre hesap edilecek ücretten ödeme yapılır.
27. SODES kapsamında bina inşaatı yapılabilir mi?
SODES kapsamında inşaat yapılamaz. Ancak, çocuk parkı, semt sahası, halı saha, halı sahanın üstünün çelik konstrüksiyonla kapatılması, tadilat gibi işler yapılabilir.
28. SODES kapsamında mikro kredi projeleri yapılabilir mi?
SODES kapsamında mikro kredi projeleri yapılabilir. Ancak, mikro kredi projelerinde sadece il özel idareleri proje yürütücüsü olabilir. Bu projelerde il özel idareleri sivil toplum kuruluşları ile ortaklık kurabilir.
29. Projelerde araç alımı yapılabilir mi?
Projelerde gezici sinema ve gezici kütüphane faaliyetleri dışında taşıt alımı yapılamaz.
30. Proje yürütücüsü olarak proje hesabında oluşacak faiz giderlerini kullanabilir miyim?
Proje yürütücüsü tarafından, projeye ait banka hesabında oluşan faiz ve benzeri gelirler kullanılamaz. Söz konusu tutarlar projenin tamamlanmasını müteakip Valilik hesabına aktarılır.
31. Proje yürütücüsü olan STK’lar ya da kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları proje kapsamındaki mal/ hizmet satın alımlarında herhangi bir usule tabi midir?
Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarınca yürütülecek projelerde doğrudan temin usulü uygulanır ve ilgili yılın SODES Uygulama Usul ve Esasları ekinde yer alan satın alma sürecine ilişkin hükümlere uyulur.
32. Projelerde yıl içinde değişiklikler yapılabilir mi?
Projenin amaçları ve faaliyetlerinde değişiklik yapılamaz. Uygulama imkanı ortadan kalkan faaliyetler valinin izniyle iptal edilebilir. Proje bütçesinin imkan vermesi halinde, valinin izniyle, proje amaçlarına uygun yeni faaliyetler eklenebilir. Ayrıca, projelerin uygulama yeri ve süresinde valinin izniyle değişiklik yapılabilir. Proje yürütücüsü; ilgili bütçe kaleminin toplam tutarını değiştirmeyen birim fiyatı ve miktar değişikliklerini, proje koordinatörü ile uzman veya eğitici değişikliklerini, banka hesabı ve iletişim bilgileri değişikliklerini valilikten izin almadan gerçekleştirebilir. Ancak yapılan değişiklik en geç 10 gün içinde valiliğe bildirilir. Projelerde yapılacak tüm değişiklikler SODES-BİS aracılığıyla valiliğe ve Müsteşarlığa 10 gün içerisinde bildirilir.
33. Başvuru tarihleri geçtikten sonra yıl içinde yeni proje teklif edilebilir mi?
SODES hesabında yeterli ödenek olması halinde, acil ve zorunlu hallerde valilik yıl içerisinde Müsteşarlığa yeni proje teklifinde bulunabilir. Teklif edilen projeler Müsteşarlık tarafından desteklenecek projelerin seçiminde dikkate alınan kriterler bağlamında değerlendirilerek karara bağlanır.
34. Projenin bütçe kalemleri arasında aktarma yapılabilir mi?
Projenin bütçe kalemleri arasında valinin izniyle aktarma yapılabilir. Aynı bütçe kalemleri içerisinde, bütçe kalemi toplam tutarının yüzde 20’sine kadar olan değişiklikler, valiliğe bilgi vermek kaydıyla proje yürütücüsü tarafından yapılabilir.
35. Projeye ek ödenek sağlanabilir mi?
Projelerde proje bütçesini aşacak şekilde öngörülmeyen birtakım giderlerin ortaya çıkması durumlarında, valiliğin SODES hesabında yeterli ödenek olması halinde, valilik tarafından projeye ek ödenek sağlanabilir.
36. Proje için aktarılan ödeneğin fazla gelmesi durumunda, proje yürütücüsü söz konusu ödenek fazlasını kullanabilir mi?
Bu durumda proje yürütücüsü söz konusu ödenek fazlasını kullanamaz. Projelerin gerçekleşen maliyetlerinin proje bütçesinin altında kalması durumunda, proje için tahsis edilen ödenek valilik SODES hesabına aktarılır.
37. Bir koordinatörün yürütebileceği proje sınırı var mı? Bir koordinatör birden fazla proje yürütebilir mi?
Proje koordinatörlerinin yürüteceği proje sayısı ile ilgili herhangi bir sınırlama bulunmamaktadır. Ancak, koordinatör bu projelerden sadece biri için ücret alabilir.
 
38. SODES kapsamında prefabrik bina yapılabilir mi?
SODES kapsamında prefabrik dahi olsa bina inşaatı yapılamaz.
 
49.  Yarım kalan bir çocuk oyun alanı tamamlanabilir mi?
Yarım kalan bir çocuk oyun alanı tamamlanamaz ancak özellikle dezavantajlı kesimlerin yaşadığı bölgelerde çocuk parkı yapılmasına ilişkin proje teklifi yapılabilir.
40. Ek-2 temel proje faaliyetleri doldurulurken başlangıç ve bitiş tarihleri hangi kıstasa göre doldurulmalı? Projelerin değerlendirilmesi ne zaman bitmeli ve uygulama hangi tarihte başlamalı?
Proje değerlendirmesi yaklaşık olarak Ağustos ayında tamamlanacak ve uygulama Eylül ayı başında başlayacaktır. Bu nedenle, faaliyetlerin en erken başlangıç tarihi için Eylül 2011 tarihi düşünülebilecektir.
41. Başvuru yapabilecek kuruluş türünde STK alt başlığında sendikalar belirtilmemiş. Sendikalar potansiyel başvuru sahibi kuruluş olabilir mi?
Sendikalar, STK olduğundan başvuru yapabileceklerdir.
42. Devlet memuru projede koordinatör olabilir mi? Olursa aylık ne kadar ücret alabilir?
Proje koordinatörü kamu görevlisi olabilir. Kamu görevlilerine yapılacak ödemeler 5944 sayılı 2010 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ve kamu personelinin tabi olduğu diğer mevzuatın ilgili hükümleri çerçevesinde olacaktır. Örneğin; öğretmenler 657 sayılı Kanunun 89. maddesi, 439 sayılı Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Yüksek ve Orta Dereceli Okullar Öğretmenleri ile İlkokul Öğretmenlerinin Haftalık Ders Saatleri ile Ek Ders Ücretleri Hakkında Kanun ve bu Kanun çerçevesinde hazırlanan Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar hükümleri çerçevesinde ek ders ücreti alabilmektedir. Kamu görevlilerinin görev alıp bunun karşılığında ücret alması öngörülen projelerde söz konusu kamu görevlilerinin ücret alabilmelerine imkan sağlayan mevzuat valiliklere ibraz edilmelidir.
 
43. Valilikler Bünyesinde oluşturulacak SODES Ofisleri için gerekli destek ne zaman sağlanabilir?
Valilikler bünyesinde oluşturulacak SODES Ofisleri için gerekli desteğin tutarı ilde desteklenmesi uygun görülen projelerin tutarına bağlı olarak Müsteşarlık tarafından belirlenecektir. Dolayısıyla, projelerin değerlendirmesi bittikten sonra, proje koordinasyon birimleri için gerekli destek sağlanacaktır.
 
44. Proje başvuru formunda karakter kısıtlamasından kasıt nedir? (sözcük sayısı mı karakter sayısı mı?)
Karakterle kelime değil, her bir harf, noktalama işareti, boşluk toplamı kastedilmektedir. Ancak, sistem, faaliyetlerin ayrıntılı açıklaması başlıkları için 2000 karakter sınırlamasına yönelik oluşturulmuştur. Burada amaç faaliyetlerin kısa ve öz yazılmasıdır.
 
45. SODES’e STK’lar başvuru yapabilir mi? “Faaliyet gösteren” tanımı nedir?
SODES kapsamdaki illerde faaliyet gösteren ve son başvuru tarihinden en az 1 yıl once kurulmuş bulunan STK’lar SODES için başvuru yapabilir. STK’ların başvuru yapabilmeleri için başvuru yapacakları ilde en az 1 yıldır şube/büro olarak tüzel bir kişiliğe sahip olmaları gerekmektedir.
 
46. Kooperatifler ve üretici birlikleri SODES başvurusu yapabilir mi?
Kooperatifler ve üretici birlikleri kar amacı güden kuruluşlar olduğundan SODES kapsamında proje yapamazlar.

 

2017-04-17T15:34:43+00:00 17/04/2017 Pts|