sw1

sw1

2013 YILI SODES UYGULAMA USUL VE ESASLARI

///2013 YILI SODES UYGULAMA USUL VE ESASLARI
BİRİNCİ BÖLÜM: Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
Madde 1 – (1) Bu Usul ve Esasların amacı; beşeri sermayenin geliştirilmesi ve toplumsal bütünleşmenin sağlanmasına yönelik Sosyal Destek Programının (SODES) uygulanması, koordinasyonu ve izlenmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
 
Kapsam
Madde 2 – (1) Bu Usul ve Esaslar; öncelikle Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) ve Doğu Anadolu Projesi (DAP) kapsamındaki iller olmak üzere Kalkınma Bakanlığı tarafından belirlenecek illerdeki valiliklerin, il/ilçe özel idarelerinin, kamu kuruluşlarının, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının, belediyelerin, mahalli idare birliklerinin, üniversitelerin ve sivil toplum kuruluşlarının istihdam, sosyal içerme, kültür, sanat ve spor alanındaki projelerine tahsis edilecek ödeneğin harcanması, izlenmesi, değerlendirilmesi ve denetlenmesine dair hükümleri kapsar.
 
Dayanak
Madde 3 –(1) Bu Usul ve Esaslar, 641 sayılı Kalkınma Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2. maddesinin k bendi ile6363 sayılı 2013 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununa ekli (E) işaretli cetvelin 19. maddesine ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 9. maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
 
Tanımlar
Madde 4 – (1) Bu Usul ve Esaslarda geçen;
a)     Sosyal Destek Programı (SODES): Uygulandığı illerde, yerel dinamikleri harekete geçirerek yoksulluk, göç ve kentleşmeden kaynaklanan sosyal sorunları gidermek, değişen sosyal yapının ortaya çıkardığı ihtiyaçlara karşılık vermek, toplumsal dayanışma ve bütünleşmeyi güçlendirmek, toplumun dezavantajlı kesimlerinin ekonomik ve sosyal hayata daha aktif katılmalarını sağlamak amacıyla, istihdam, sosyal içerme ve kültür, sanat ve spor alanlarındaki projeleri destekleyen programı,
b)     Sivil Toplum Kuruluşları: Program kapsamındaki bölgede faaliyet gösteren ve son başvuru tarihinden en az bir yıl önce kurulmuş bulunan sivil toplum kuruluşlarını,
c)      Bakanlık: Kalkınma Bakanlığını,
d)     Proje Koordinasyon Birimi: Program kapsamında sunulan proje tekliflerinin ön değerlendirmesini yapan; projelerin yerel düzeyde tanıtımı, uygulanması, koordinasyonu ve izlenmesinden sorumlu olan valilikler bünyesinde kurulan birimleri,
e)     Ödenek: SODES kapsamındaki projeleri desteklemek amacıyla Bakanlık bütçesinden valiliklere aktarılan ödeneği,
f)      Ayni Sermaye Desteği: İstihdam projeleri kapsamında mesleki eğitim alan kişilerden kendi işini kurmak isteyenlere, ihtiyaç duyacağı ekipmanların alımında kullanmaları için sağlanacak ödeneği,
g)     SODES Bilgi Sistemi (SODES-BİS): SODES kapsamındaki projelerin elektronik ortamda alınması, değerlendirilmesi, izlenmesi ve raporlanması gibi süreçlerin tamamını kapsayan bilgi sistemini,
h)     Proje Yürütücüsü: Proje teklifi Bakanlık tarafından kabul edilen ve söz konusu projeyi yürütmekle sorumlu kurum ve kuruluşu
ifade eder.
 
İKİNCİ BÖLÜM: Genel Esaslar
Desteklenecek Proje Türleri
Madde 5 – (1) SODES kapsamında aşağıda belirtilen proje türleri desteklenir:
a)      Sosyal içerme projeleri,
b)      İstihdam projeleri,
c)      Kültür, sanat ve spor projeleri,
d)     Kurumsal kapasite geliştirme ödeneği.
(2) Sosyal içerme konusunda hazırlanacak projeler; ilgili ilde yoksulluğun azaltılması, sosyal yardım alan yoksul kesimin kendi geçimini temin edecek duruma getirilmesine destek olunması, yaşlı, özürlü, kadın ve çocuklar gibi toplumun öncelikli kesimlerinin yaşam standartlarının yükseltilmesi, bunlara götürülen hizmetlerin kalitesinin artırılması ve toplumsal bütünleşmenin sağlanması amacına yönelik projelerdir.
(3) İstihdam konusunda hazırlanacak projeler; ilgili ilde istihdam edilebilirliğin artırılması, ildeki ihtiyaçlara uygun alanlarda nitelikli işgücünün yetiştirilmesi, mesleki bilgi ve becerilerin geliştirilmesi ve kendi işini kurabileceklere destek olunmasına yönelik projelerdir.
(4)  Kültür, sanat ve spor konularında hazırlanacak projeler; ilgili ilde toplumun ihtiyaç duyduğu kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerin geliştirilmesi ile özellikle çocukların ve gençlerin bu tür faaliyetlerden yararlandırılmasına ve yönlendirilmesine yönelik projelerdir.  
(5) Kurumsal kapasite geliştirme ödeneği, Ek I’de yer alan kurallar çerçevesinde, proje koordinasyon birimlerinin faaliyetlerini etkin bir şekilde gerçekleştirebilmeleri amacıyla Bakanlık  tarafından valiliklere tahsis edilen ödenektir. Söz konusu ödeneğin tutarı ilde desteklenmesi uygun görülen projelerin tutarına bağlı olarak Bakanlık  tarafından belirlenir.
(6) SODES ödeneğinin proje türlerine göre dağılımı Bakanlık tarafından belirlenir.
 
Proje Başvurusu Yapabilecek Kuruluşlar
Madde 6- (1) SODES kapsamında aşağıdaki kuruluşlar proje başvurusu yapabileceklerdir.
a)      Kamu kuruluşları,
b)      İl/ilçe özel idareleri,
c)      Belediyeler,
d)     Mahalli idare birlikleri,
e)      Üniversiteler,
f)       Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları,
g)      Sivil toplum kuruluşları.
 (2) Okul, halk eğitim merkezi, kütüphane, gençlik merkezi, çocuk yuvası, huzurevi gibi kamu kuruluşlarının proje teklifleri bağlı bulundukları il ve ilçe müdürlükleri tarafından yapılır ve kabul edilmeleri halinde bunlar tarafından yürütülür.
(3) Valilikler tarafından Bakanlığa teklif edilecek projelerin toplam bütçesinin en az yüzde 25’i kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile sivil toplum kuruluşları tarafından hazırlanan projelerden oluşur. 
 
Projelerin Süresi ve Bütçe Büyüklüğü
Madde 7– (1) Bu Usul ve Esaslar kapsamında desteklenen projelerin süresi, sözleşme imza tarihinden itibaren en fazla bir yıldır.
(2) Valilik, yapılan izleme ve denetleme faaliyetleri sonucunda gerekli gördüğü takdirde projenin durdurulmasına karar verebilir. Projede uygulanan durdurma işlemlerinin toplam süresi 6 ayı geçemez.
(3) Projenin çeşitli nedenlerle öngörülen sürede tamamlanamaması durumunda proje yürütücüsü Valilik makamına tamamlanamama nedenlerini yazılı olarak bildirerek projenin bitiş tarihinden geçerli olmak üzere en fazla üç aya kadar ek süre talep edebilir. Ek süre, valiliğin uygun görmesi durumunda bir defaya mahsus olmak üzere verilebilir.
(4) Bu Usul ve Esaslar kapsamında teklif edilecek projelerin SODES destek tutarının bütçe büyüklüğünün alt sınırı 60.000 TL, üst sınırı ise 600.000 TL’dir.
(5) Projeye tahsis edilen ödeneğin tamamının süresi içinde harcanamaması halinde harcanamayan kısım valilik SODES hesabında kalır. Valilik SODES Hesabında kalan miktar, bir sonraki uygulama döneminde SODES projeleri için Bakanlık tarafından valiliğe tahsis edilecek ödenekten düşülebilir.
(6) Genel bütçe kapsamında yer alan kamu idareleri projelere eş finansman katkısı sağlamazlar.
(7) SODES destek tutarının proje hesabına yatırılabilmesi için eş finansman tutarının proje hesabına yatırıldığını gösterir banka dekontunun valiliğe teslimi gereklidir. Proje harcamalarının proje fişinde öngörülen bütçeden daha düşük oranda gerçekleşmesi durumunda aynı oranda eş finansman miktarı proje yürütücüsüne iade edilir.
 
Desteklenecek Projelerin Seçimi
Madde 8 – (1) Desteklenecek projelerin seçiminde;
a)     Dördüncü maddede yer alan SODES tanımındaki amaçlara uygunluk,
b)            Sürdürülebilirlik,
c)     Projenin amacı, faaliyetleri ile bütçesi arasındaki tutarlılık,      
d)            Projeyi öneren kuruluşun proje yürütme kapasitesi,
e)            Projenin hedef gruplar üzerinde yaratacağı etkiler,
f)     Proje hedef kitlesinin genişliği,
g)           İlin öncelikleri ve
h)           Eş finansman oranı.
göz önünde bulundurulur.
(2)  Sivil toplum kuruluşları arasında rekabet edebilirliği ve fırsat eşitliğini sağlamak üzere, bu kuruluşlar il bazında en fazla iki proje teklif edebilir ve değerlendirme sonucunda bu projelerden en fazla bir proje kabul edilebilir. Ancak, 6. maddenin 3. fıkrasında belirtilen yüzde 25’lik limitin dolmaması durumunda ikinci proje de kabul edilebilir.
(3)  Kamu kuruluşlarının il müdürlükleri en fazla 10, ilçe müdürlükleri ise en fazla 3 proje teklifinde bulunabilir.
(4)  Bakanlık proje teklif çağrısını Valiliklere yazı ile bildirir ve Bakanlık internet sitesinden kamuoyuna duyurur.  
(5)  Proje teklifleri kuruluşlarca SODES-BİS aracılığıyla Valiliklere sunulur.
(6) Valilikler, birinci fıkrada yer alan ilkeler çerçevesinde değerlendirerek uygun gördükleri proje tekliflerini hem SODES-BİS hem resmi yazıyla Bakanlığa bildirir. Gönderilen proje tekliflerinin elektronik ve yazılı nüshaları arasında fark olması halinde ilgili teklifler değerlendirmeye alınmaz.
(7)  Valiliklerden Bakanlığa bildirilen proje teklifleri, değerlendirildikten sonra desteklenecek projeler ve ödenek miktarları tespit edilir. Desteklenecek projeler Bakanlık tarafından hem SODES-BİS hem resmi yazıyla Valiliğe bildirilir ve Bakanlık internet sitesinden kamuoyuna duyurulur.
 
Projelere Ödeneklerin Aktarılması
Madde 9 – (1) Desteklenen projelerin ödeneklerinin kullanılabilmesi için valilikler, Kamu Haznedarlığı Genel Tebliği çerçevesindeki bankalardan birinde SODES için ayrı bir hesap açtırırlar. Açtırılan hesaplara ilişkin bilgiler Bakanlığa iletilir. Bakanlık, desteklenmesi uygun görülen projelerin ödeneklerini bu hesaba aktarır.
(2) Projenin kabul edilmesini müteakip Ek II’te yer alan SODES Finansman Sözleşmesi çerçevesinde proje yürütücüsü ile valilik arasında yapılan sözleşme hükümleri çerçevesinde proje için tahsis edilen ödenek valinin onayıyla proje hesabına aktarılır.
(3) Bankaya aktarılan ödeneğin proje yürütücüleri tarafından kullanımı bu Usul ve Esaslarda yer alan hükümlere göre yapılır. Aktarılan ödenekler proje amacı dışında kullanılamaz.
(4) Valilik SODES hesaplarındaki ödenek bakiyeleri, Valilikler tarafından SODES-BİS aracılığıyla Aralık, Nisan ve Ağustos ayları sonunda Bakanlığa bildirilir. Valilik SODES hesabında yılsonunda kalan tutar, valiliklere bir sonraki yıl SODES projeleri için aktarılacak ödenekten düşülebilir.
 
Valilerin Görev, Yetki ve Sorumlulukları
Madde 10– (1) Vali SODES kapsamında aşağıda sıralanan görevleri yürütmekle yetkili ve sorumludur:
a)      Valiliklere iletilen proje başvurularının ön incelemelerini yapmak,
b)      Projelerin kabul edilmesini müteakip 15 gün içerisinde proje yürütücüleriyle Ek II’deki SODES Finansman Sözleşmesi çerçevesinde sözleşme imzalamak,
c)      Projelere yapılacak ödemeleri bu Usul ve Esaslardaki hükümler çerçevesinde gerçekleştirmek,
d)     Söz konusu projelerin idari ve mali denetimini yapmak,
e)      Söz konusu projeler ile ilgili her türlü sekretarya hizmetini ve arşivleme işlemlerini yapmak,
f)       SODES kapsamındaki projeler için ilde yapılacak ihalelere gözlemci olarak katılmak,
g)      İl düzeyinde benzer alanlarda yürütülen diğer projeleri takip ederek projelerin tamamlayıcılığını sağlamak,
h)      İlin ihtiyaçları doğrultusunda ilgili kuruluşları ve kamuoyunu proje hazırlamaya yönlendirmek üzere bilgilendirmek ve SODES’in tanıtımını yapmak,
i)        Projelerin gelişimiyle ilgili proje yürütücüleri tarafından SODES-BİS’e girilen bilgilerin doğruluğunu kontrol ederek Bakanlığa bildirmek,
j)        SODES hesap bakiyesini SODES-BİS aracılığıyla Bakanlığa bildirmek,
k)      Bakanlık tarafından istenilen bilgi ve belgeleri temin etmek,
l)        SODES projeleri kapsamında bugüne kadar alınan demirbaşların envanterini 30 Haziran tarihine kadar Bakanlığa göndermek,
m)    Proje yürütücüleri arasında her türlü koordinasyonu ve işbirliğini sağlamak,
(2) Valiler tarafından,  yukarıda sıralanan iş ve işlemleri gerçekleştirmek amacıyla ayrı bir proje koordinasyon birimi oluşturulur. Bu birim; valinin SODES’ten sorumlu olarak görevlendirdiği vali yardımcısının koordinatörlüğünde, proje yönetimi konusunda tecrübeli ve Ek III’te belirtilen asgari nitelikleri taşıyan personelden oluşur.
 
Proje Yürütücülerinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları
Madde 11- (1)Proje yürütücülerinin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:
a)     Projelerin kabul edilmesini müteakip 15 gün içerisinde Valilikle Ek II’deki SODES Finansman Sözleşmesi çerçevesinde sözleşme imzalamak,
b)     Desteklenen projelerin ödeneklerinin kullanılabilmesi için Kamu Haznedarlığı Genel Tebliği çerçevesindeki bankalardan birinde SODES için ayrı bir hesap açtırmak,
c)      Projeyi amaçlarına uygun olarak yürütmek ve sonuçlandırmak,
d)     Gerekmesi halinde, projeye ortak olan kuruluşlarla ortaklık beyannamesi ve gerekli protokolleri imzalamak,
e)      Projede sorun yaşanması halinde durumu Valiliğe derhal bildirmek,
f)      Proje harcamalarını sözleşmeye ve bu Usul ve Esaslara göre yapmak; harcamalarla ilgili 14. maddenin 3. fıkrasında sayılan belgeleri hazırlamak, Valiliğe sunmak ve 5 yıl süreyle saklamak,
g)     Proje izlenme ve denetlenmesi esnasında Valiliğin talep edeceği her türlü bilgi ve belgeyi sağlamak ve proje gelişmelerine ilişkin bilgileri SODES-BİS’e girmek,
h)     Proje başlangıcı ve sonunda kamuoyunu proje amaçları, faaliyetleri ve sonuçları hakkında bilgilendirmek,
i)        Proje ihale ilanlarını en az bir hafta önceden valilik internet sitesinden yayınlamak,
j)       Hizmet akdine dayanılarak istihdam edilecek kişilerin işe başlama ve ayrılma bilgisini valiliğe bildirmek,
k)     Proje kapsamındaki eğitimleri verecek olan eğitmenlerin söz konusu eğitimler konusundaki yeterliliğini gösterir belgeyi, projenin başlangıcında Valiliğe sunmak,
l)        Projenin uygulanması safhasında iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin her türlü önlemi almak,
m)   Mesleki eğitim faaliyeti içeren projelerde, Milli Eğitim Bakanlığı ve İŞKUR’la işbirliği yapmak suretiyle kursiyerlere işgücü piyasasında geçerliliği olan bir sertifika verilmesini sağlamak,
n)     Mesleki eğitim kurslarına ve toplum yararına çalışma programlarına katılan kişilerin İŞKUR’a kayıtlarının yapılmasını sağlamak.
 
(2) Proje yürütücüsü, projenin yürütülmesi esnasında ya da projenin bir sonucu olarak sebep olabileceği her türlü zarardan üçüncü kişilere karşı tek başına sorumlu olmayı kabul eder.
(3) Proje yürütücüsü; kendisi veya çalışanları tarafından yapılan bir hukuka aykırılık veya üçüncü kişilerin haklarının ihlali nedeniyle ortaya çıkabilecek tazminat talebi veya davalarla ilgili olarak, Bakanlığı her türlü sorumluluğun dışında tutar.
 
Proje Harcamaları
Madde 12- (1) SODES kapsamındaki projelerde desteklenmesi uygun görülen harcamalar:
a)     Personel giderleri, mesleki eğitim kursiyerlerine yapılacak ödemeler, toplum yararına çalışma programlarında istihdam edilecek kişilere yapılacak ödemeler (Kamu görevlilerine yapılacak ödemeler 6363 sayılı 2013 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ve kamu personelinin tabi olduğu diğer mevzuatın ilgili hükümleri çerçevesinde olacaktır),
b)     Yolculuk giderleri,
c)     Gündelik giderler (Maliye Bakanlığı’nın her yıl için belirlediği “harcırah kanunu uyarınca verilecek gündelik ve tazminat tutarlarını gösterir cetvel” de yer alan memur ve hizmetliler başlığı altında, “aylık/kadro derecesi 1-4 olanlar” için öngörülen tutarın üç katını aşmayacak şekilde belirlenmelidir. Kamu görevlilerine yapılacak gündelik ödemeleri 6363 sayılı 2013  yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun ilgili hükümleri çerçevesinde olacaktır),
d)     Ekipman ve hizmet (eğitim, nakliye, kira vb.) satın alma maliyetleri,
e)     Sarf malzemeleri maliyetleri,
f)      Taşeron maliyetleri (yayın basım, etkinlik organizasyonu vb.),
g)     Projenin uygulanması için mutlaka gerekli olan ancak yeni bina inşaatı ve inşaatı devam eden binanın tamamlanması hariç inşaat işleri (çocuk parkı, semt sahası, halı saha, tadilat giderleri vb.),
h)     Mali hizmet giderleri (özellikle havale, sigorta, banka, ihale ve ilan maliyetleri, işveren SGK payı vb.),
i)       Elektrik, su, telefon vb. idari giderler,
j)      Ayni sermaye desteği kapsamında karşılanan ödemeler.  
 
Proje Harcamalarına İlişkin Özel Hükümler
            Madde 13- (1) Proje koordinatörüne ilişkin hükümler:

a)      Proje koordinatörü en az lise mezunu olmalıdır.
b)   Koordinatör olarak görev yapacak en fazla bir personele aylık en fazla net 400 TL tutarında ödeme yapılabilir.
c)    Proje koordinatörü sadece bir projeden koordinatör ücreti alabilir. Proje koordinatörü sorumlu olduğu projeden koordinatör ücreti dışında başka bir ücret alamaz.
d)  Herhangi bir sosyal gücencesi olmayan kişi proje koordinatörü olamaz.
 
(2)   Proje koordinatörünün dışında projelerde tam zamanlı (haftada en az 30 saat) olarak çalışacak personele ödenecek ücret brüt asgari ücretin iki katını, yarı zamanlı olarak (haftada 30 saatten az) çalışacak personele ödenecek ücret ise brüt asgari ücreti geçemez. Kamuda görevli personeller projelerde tam zamanlı veya yarı zamanlı idari destek personeli olarak görev alamazlar.
(3)   Vali yardımcıları, kaymakamlar ve başvuru sahibi kurumun başkanı projelerden hiçbir ad altında ücret alamaz.
(4)   Proje yürütücüsünün, proje dışındaki faaliyetlerini yürüttüğü mekanların kira, elektrik, su vb. giderleri SODES kapsamında ödenmez.
(5)   Gezici sinema ve gezici kütüphane faaliyetleri dışında taşıt alımı yapılamaz.
(6)   Kişi başı en fazla 5.000 TL tutarında ayni sermaye desteği sağlanabilir. Söz konusu destek kadar eş finansman ilgili kişi tarafından sağlanır.
(7)   Gezi projelerine katılan kişilere günlük 10 TL’ye kadar harçlık verilebilir.
(8)   Mesleki eğitim kursiyerlerine, İŞKUR tarafından verilen mesleki eğitim kurslarındaki günlük kursiyer harçlığı kadar harçlık ödenebilir.
(9)   Toplum yararına çalışma programları kapsamında istihdam edilecek kişilere program süresince asgari ücret üzerinden çalışma süresine göre hesap edilecek ücretten ödeme yapılır.
(10)     Projeye ait banka hesabında oluşan faiz ve benzeri gelirler proje yürütücüsü tarafından kullanılamaz ve projenin tamamlanmasını müteakip Valilik hesabına aktarılır.
(11)     Satın alma işlemleri proje yürütücüsünün tabi olduğu mevzuat hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilir. Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarınca yürütülecek projelerde doğrudan temin usulü uygulanır ve Ek IV’te yer alan hükümlere uyulur.
(12)     Proje kapsamındaki harcamalar, belgelenebilmesi amacıyla oluşturulacak banka hesapları üzerinden gerçekleştirilir.
(13)     Kalkınma Bakanlığı tarafından desteklenmek üzere belirlenen projelerin bütçe kalemlerindeki birim maliyetler gösterge niteliğinde olup, bu harcamaların makul olan en düşük fiyattan gerçekleştirilmesinde Valilik her türlü yetki ve sorumluluğa sahiptir.
 
            Proje Harcamalarının Muhasebeleştirilmesi
            Madde 14- (1) Proje yürütücüsü projeye ilişkin hesapları kendi muhasebe sistemine uygun olarak tutar.
            (2) Her proje için ayrı hesap tutulur ve projenin tüm gelir ve giderleri, tahakkuk eden faizler de dahil olmak üzere, ayrıntılı olarak bu hesaplarda gösterilir.
            (3) Proje yürütücüsü yapılan giderlere ilişkin aşağıdaki belgeleri hazırlar ve saklar.
a)      Projeye ilişkin muhasebe kayıtları,
b)     Teknik ve idari şartname, fiyat teklifleri ve fiyat araştırması raporu vb. satın alma işlemlerine ilişkin belgeler,
c)      Sipariş formları ve sözleşmeler gibi taahhütlerin belgeleri,
d)     Tedarikçilerden alınan teslim-tesellüm makbuzu türünde belgeler,
e)      Bir işin tamamlandığını kanıtlayan ibraname türü belgeler,
f)       Bir hizmet veya mal alımını ispatlayan makbuz ve fatura türü belgeler,
g)      İş sözleşmeleri, maaş bordroları ve sosyal güvenlik prim belgeleri gibi personele ilişkin kayıtlar.
            (4) Yapılan giderlere ilişkin belgeler proje yürütücüsü kurumun sorumlu amirince belirlenecek 3 kişilik bir komisyon tarafından onaylanır. Bu belgeler proje dosyasında saklanarak, istenmesi durumunda Valiliğe veya diğer yetkili kurumlara ibraz edilir.
 
Projelerde Yıl İçinde Yapılacak Değişiklikler
Madde 15 – (1) Projenin amaçları ve faaliyetlerinde değişiklik yapılamaz. Uygulama imkanı ortadan kalkan faaliyetler valinin izniyle iptal edilebilir. Proje bütçesinin imkan vermesi halinde, valinin izniyle, proje amaçlarına uygun yeni faaliyetler eklenebilir. Projelerde valiliklerce yıl içinde yapılacak değişiklik sayısı üçü geçemez.   
(2) Projelerin uygulama yeri ve süresinde valinin izniyle değişiklik yapılabilir.
(3) Valiliğin SODES hesabında yeterli ödenek olması halinde, acil ve zorunlu hallerde valilik yıl içerisinde Bakanlığa yeni proje teklifinde bulunabilir. Teklif edilen projeler Bakanlık tarafından 8. madde çerçevesinde değerlendirilerek karara bağlanır.
(4) Projenin bütçe kalemleri arasında valinin izniyle aktarma yapılabilir. Aynı bütçe kalemleri içerisinde, bütçe kalemi toplam tutarının yüzde 20’sine kadar olan değişiklikler, valiliğe bilgi vermek kaydıyla proje yürütücüsü tarafından yapılabilir.
(5) Projelerde proje bütçesini aşacak şekilde öngörülmeyen bir takım giderlerin ortaya çıkması durumlarında, valiliğin SODES hesabında yeterli ödenek olması halinde, valilik tarafından projeye ek ödenek sağlanabilir. Aktarılacak ek ödenek miktarı projeye sağlanan SODES destek tutarının %30’unu aşamaz.
(6) Projelerin gerçekleşen maliyetlerinin proje bütçesinin altında kalması durumunda, proje için tahsis edilen ödenek valilik SODES hesabına aktarılır.
(7) Proje yürütücüsü; ilgili bütçe kaleminin toplam tutarını değiştirmeyen birim fiyatı ve miktar değişikliklerini, proje koordinatörü ile uzman veya eğitici değişikliklerini, banka hesabı ve iletişim bilgileri değişikliklerini valilikten izin almadan gerçekleştirebilir. Ancak yapılan değişiklik en geç 10 gün içinde valiliğe bildirilir.
(8) Uygulanma olanağı ortadan kalkan projelerin ödenekleri valilik SODES hesabına aktarılır.
(9) Projelerde yapılacak tüm değişiklikler SODES-BİS aracılığıyla valiliğe ve Bakanlığa 10 gün içerisinde bildirilir.
(10) Projelerde yapılan değişiklikler sonucunda oluşan revize proje ve finansman sözleşmesi her türlü işlemde esas alınır.
 
Projelerin İzlenmesi ve Denetlenmesi
Madde 16 – (1) Projelerin malî ve fizikî gerçekleşme durumları proje yürütücüleri tarafından Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarının 15’ine kadar SODES-BİS’e girilir ve valilik tarafından değerlendirilip onaylandıktan sonra SODES-BİS aracılığıyla Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarının sonuna kadar Bakanlığa bildirilir. Projelerle ilgili gönderilen bilgiler, fotoğraf, video kaydı vb. görsel ve sesli materyallerle desteklenir. Söz konusu bilgiler ve materyallerin asılları elektronik ortamda arşivlenmek üzere valiliğe teslim edilir.
(2) Valilikler projeleri yerinde inceler ve sözleşmede öngörülen hükümlere, takvime, görünürlük kurallarına ve bu Usul ve Esaslarda yer alan diğer hükümlere uyulup uyulmadığını denetler. Söz konusu denetimlerde tespit edilen aksaklıklar bir tutanağa bağlanarak proje yürütücüsünün gerekli düzeltici işlemleri yapması sağlanır.  
(3) Valilik, izleme ve denetleme faaliyetleri sonucunda gerekli gördüğü takdirde projelerin durdurulması, iptali, proje yürütücüsünün değiştirilmesi vb. tedbirleri uygular.
(4) Ödeneğin amacı dışında kullanıldığının tespit edilmesi halinde 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uygulanır.
 
Görünürlük Kuralları
Madde 17 – (1) Projelerde Ek V’te belirtilen SODES Görünürlük Kuralları uygulanır.
 
Proje Sonuçlarının Kullanımı
(1) Proje sonucunda ortaya çıkan ürünlerin mülkiyeti proje yürütücüsüne aittir.
(2) Proje çerçevesinde satın alınan demirbaş malzemeler ve oluşturulan etüt merkezi, mesleki eğitim atölyesi gibi tesislerin proje bitiminden sonra en az üç yıl süreyle proje amaçlarına uygun şekilde kullanılması valilik tarafından sağlanır. Bu amaçla, valilik ile proje yürütücüleri arasında protokol imzalanır. Proje yürütücüsünün istekli veya yeterli olmaması halinde valilik başka kuruluşlarla işbirliğine gidebilir. 
 
Proje Uygulamalarına İlişkin Özel Hükümler
Madde 19 – (1) İstihdam projelerinde, proje sonrasında kendi işini kurmak isteyen kursiyerler için KOSGEB, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları ve il özel idareleri gibi girişimcilik ve mikro kredi desteği veren kuruluşlarla ortaklık kuranlar ile istihdam garantili olanlara öncelik verilir. 
 (3) Teklif edilecek istihdam projelerinde, girişimcilik ve mesleki eğitim faaliyetlerine katılacak kursiyerlerden başarılı bulunacak ve ilgili alanda iş kurmak isteyecek en fazla üç kişiye proje kapsamında ayni sermaye desteği verilmesi öngörülebilir. Bu tarz projelerin uygulama aşamasında söz konusu destekten yararlanacak kişilerin ve verilecek desteğin belirlenmesinde valiliğin görüşü alınır. Ayni sermaye desteği verilen kişilerin söz konusu faaliyete en az iki yıl devam etmeleri zorunludur. İki yıl içerisinde faaliyetin sona erdirilmesi durumunda, verilen demirbaş malzemeler valiliğe devredilir. İade edilen demirbaş malzemeler, valilik tarafından aynı süre ve eş finansman koşulları çerçevesinde başka bir kursiyere kullandırılabilir.
(4) Proje yürütücüleri, proje kapsamında koordinatörler dışında istihdam edeceği kişileri İŞKUR’a kayıtlı olan kişiler arasından belirler.
(5) Kursiyerlerin, devamsızlık durumlarının toplam eğitim süresinin % 10’unu aşması halinde eğitim ile ilişkileri ve kursiyer harçlıkları kesilir.
(6) Mesleki eğitim merkezi, sinema, kültür merkezi, gençlik merkezi, tiyatro, konferans salonu gibi tesislerin oluşturulmasına yönelik projelerde, projenin tamamlayıcı bir parçası olarak, ilgili alanlarda kurs veya etkinlik düzenlenmesi zorunludur.
(7) Toplum yararına çalışma programlarına katılarak geçici istihdamı sağlanacak kişilerin Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarından yardım alan kişilerden seçilmesi zorunludur.
(8) Toplum yararına çalışma programları; ağaçlandırma, yaşlı ve hasta bakımı, okulların boya/ badana işlerinin yapılması ile yoksulların evlerinin onarımı faaliyetlerini kapsar.
(9) Başka bir finansman kaynağından desteklenen projeler SODES’ten desteklenemez.
 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Son Hükümler
 Yürürlük
Madde 20 – (1) Bu Usul ve Esaslar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
 Yürütme
Madde 21 – (1) Bu Usul ve Esaslardaki hükümleri Kalkınma Bakanı yürütür.
 

Ek 1: Kurumsal Kapasite Geliştirme Ödeneğine İlişkin Kurallar

Ek 2: SODES Finansman Sözleşmesi

Ek 3: Proje Koordinasyon Birimleri Asgari Nitelikleri

Ek 4: Sivil Toplum Kuruluşlarının Satın Alma Süreci

EK 5: Görünürlük Kuralları

 
2017-04-13T10:43:52+00:00 13/04/2017 Per|