sw1

sw1

2017 YILI SODES UYGULAMA USUL VE ESASLARI

///2017 YILI SODES UYGULAMA USUL VE ESASLARI
BİRİNCİ BÖLÜM: Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
Madde 1 – (1) Bu Usul ve Esasların amacı; beşeri sermayenin geliştirilmesi ve toplumsal bütünleşmenin sağlanmasına yönelik Sosyal Destek Programının (SODES) uygulanması, koordinasyonu ve izlenmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam

Madde 2 –

(1) Bu Usul ve Esasların amacı, SODES kapsamında öncelikle Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) ve Doğu Anadolu Projesi (DAP) kapsamındaki iller olmak üzere Kalkınma Bakanlığı tarafından belirlenecek illerde istihdamın artırılması, sosyal içermenin, spor, kültür ve sanatın geliştirilmesi, SODES programının yürütülmesine yönelik kurumsal kapasitenin geliştirilmesi ile SODES’in değerlendirilmesi, izlenmesi ve tanıtımına yönelik faaliyetler için Bakanlık bütçesinde tefrik edilen ödeneğin, ilgili valilik adına açılacak özel bir hesaba aktarılması ve proje amaçlarına uygun olarak kamu kurum ve kuruluşları, il özel idareleri, belediyeler, mahalli idare birlikleri, meslek odaları, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşlarına kullandırılmasına ilişkin hususları belirlemektir.

Dayanak
Madde 3 – (1) Bu Usul ve Esaslar,641 sayılı Kalkınma Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2. maddesinin k bendi ve 36. maddesi ile 24/12/2016 tarihli ve 6767 sayılı 2017 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununa ekli (E) işaretli cetvelin 19. maddesine ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 9. maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
Madde 4 – (1) Bu Usul ve Esaslarda geçen;
a) Asil Proje Listesi: Proje teklif çağrısı döneminde Valilik Değerlendirme Komisyonu tarafından Bakanlık değerlendirmesine sunulmuş, değerlendirmeler neticesinde illere tahsis edilen kaynak tutarınca desteklenmesi uygun bulunan projeleri,
c) Bakanlık: Kalkınma Bakanlığını, b) Bakan: Kalkınma Bakanını,
ç) Gerçekleştirme görevlisi: Harcama yetkilisinin talimatı üzerine, işin yaptırılması, mal veya hizmetin alınması, teslim almaya ilişkin işlemlerin yapılması, belgelendirilmesi ve ödeme için gerekli belgelerin hazırlanması ve kontrolü görevlerini yürütmek üzere harcama yetkilisi tarafından görevlendirilen kişileri,
d) Güdümlü proje: Proje teklif çağrısı yöntemi uygulamadan, SODES amacına uygun olmak ve doğrudan valilik tarafından yürütülmesi kaydıyla valilikler tarafından teklif edilen ve Bakanlıkça uygun bulunan kapsamlı projeleri,
e) Harcama yetkilisi: SODES projeleri özel hesabı ile SODES kurumsal kapasitenin geliştirilmesi hesabından yapılacak harcamalarda vali veya görevlendireceği vali yardımcısını; Bakanlıkça desteklenmesi uygun görülen projeler için SODES projeleri özel hesabından valilikçe aktarılan tutarların harcanmasında ise proje yürütücüsü kamu kurum veya kuruluşun söz konusu projeden sorumlu yöneticisini,
f) Muhasebe yetkilisi: SODES projeleri özel hesabı ile SODES kurumsal kapasitenin geliştirilmesi hesabının muhasebe hizmetlerinden sorumlu, yetkili mercilere hesap vermekle yükümlü ve muhasebe biriminin yönetiminden sorumlu yetkiliyi,
g) Ödenek: SODES kapsamındaki projeleri desteklemek amacıyla Bakanlık bütçesine konulan ödeneği,
ğ) Proje Koordinasyon Birimi: Program kapsamında sunulan proje tekliflerinin ön değerlendirmesini yapan; projelerin yerel düzeyde tanıtımı, uygulanması, koordinasyonu ve izlenmesinden sorumlu olan valilikler bünyesinde kurulan birimleri,
h) Proje ortağı: Proje yürütücüsüne ayni, nakdi veya teknik açıdan destek veren kamu kurum ve kuruluşları, il özel idareleri, belediyeler, mahalli idare birlikleri, üniversiteler, meslek odaları ve sivil toplum kuruluşlarını,
ı) Proje yürütücüsü: Proje teklifi Bakanlık tarafından kabul edilen ve söz konusu projeyi yürütmekle sorumlu kurum ve kuruluşu,
i) Proje yürütücüsü proje hesabı: İlgili valilik adına açılan SODES projeleri özel hesabından proje bedelinin aktarıldığı proje yürütücüsüne ait banka hesabını, Kültür, sanat ve spor projeleri,
j) Sivil toplum kuruluşları: Projenin uygulanacağı ilde, başvuru tarihinden en az bir yıl önce kurulmuş olan veya en az bir yıldır şube veya temsilciliği bulunan sivil toplum kuruluşlarını,
k) SODES Bilgi Sistemi (SODES-BİS): SODES kapsamındaki projelerin elektronik ortamda alınması, değerlendirilmesi, izlenmesi ve raporlanması gibi süreçlerin tamamını kapsayan bilgi sistemini,
l) SODES kurumsal kapasitenin geliştirilmesi hesabı: SODES programının yürütülmesine yönelik kurumsal kapasitenin geliştirilmesi ile SODES’in değerlendirilmesi, izlenmesi ve tanıtımına yönelik faaliyetler için kullanmak üzere Kalkınma Bakanlığı bütçesinin 32.01.33.00-01.6.0.00-1-07.1 tertibinde yer alan ödenekten aktarılan tutarların izlendiği ve ilgili valilikler adına Kamu Haznedarlığı Tebliğine uygun olarak kamu bankalarından biri nezdinde açılan banka hesabını,İstihdam projeleri,
m) SODES projeleri özel hesabı: SODES kapsamında, Kalkınma Bakanlığınca uygun bulunan projelerin bedellerinin karşılığı olarak ve münhasıran proje ile ilgili harcamalarda kullanılmak üzere Bakanlık bütçesinin 32.01.33.00-01.6.0.00-1-07.1 tertibinde yer alan ödenekten aktarılan tutarların izlendiği ve ilgili valilikler adına Kamu Haznedarlığı Tebliğine uygun olarak kamu bankalarından biri nezdinde açılan banka hesabını, Sosyal içerme projeleri,
n) Sosyal Destek Programı (SODES): Uygulandığı illerde, yerel dinamikleri harekete geçirerek yoksulluk, göç ve kentleşmeden kaynaklanan sosyal sorunları gidermek, değişen sosyal yapının ortaya çıkardığı ihtiyaçlara karşılık vermek, toplumsal dayanışma ve bütünleşmeyi güçlendirmek, toplumun dezavantajlı kesimlerinin ekonomik ve sosyal hayata daha aktif katılmalarını sağlamak amacıyla, istihdam, sosyal içerme ve kültür, sanat ve spor alanlarındaki projeleri destekleyen programı,
o) Valilik Değerlendirme Komisyonu: Vali başkanlığında, ilgili Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü, İl Milli Eğitim Müdürü ve İl Kültür ve Turizm Müdüründen oluşan değerlendirme komisyonunu,

ö) Yedek Proje Listesi: Proje teklif çağrısı döneminde Valilik Değerlendirme Komisyonu tarafından Bakanlık değerlendirmesine sunulmuş, değerlendirmeler neticesinde desteklenebilir nitelikte olduğuna karar verilen ancak illere tahsis edilen kaynak kısıtı nedeniyle desteklenemeyen projeleri,

ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM: Genel Esaslar
Desteklenecek proje türleri
Madde 5 – (1) SODES kapsamında aşağıda belirtilen proje türleri desteklenir:
a) Sosyal içerme projeleri,
b) İstihdam projeleri,
c) Kültür, sanat ve spor projeleri,
(2) Sosyal içerme konusunda hazırlanacak projeler; proje başvurusunun yapıldığı ilde yoksulluğun azaltılması, sosyal yardım alan yoksul kesimin kendi geçimini temin edecek duruma getirilmesine destek olunması, yaşlı, engelli, kadın ve çocuklar gibi toplumun öncelikli kesimlerinin yaşam standartlarının yükseltilmesi, bunlara götürülen hizmetlerin kalitesinin artırılması ve toplumsal bütünleşmenin sağlanması amacına yönelik projelerdir.
(3) İstihdam konusunda hazırlanacak projeler; proje başvurusunun yapıldığı ilde istihdam edilebilirliğin artırılması, ildeki ihtiyaçlara uygun alanlarda nitelikli işgücünün yetiştirilmesi ve mesleki bilgi ve becerilerin geliştirilmesine yönelik projelerdir.
(4) Kültür, sanat ve spor konularında hazırlanacak projeler; proje başvurusunun yapıldığı ilde toplumun ihtiyaç duyduğu kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerin geliştirilmesi ile özellikle çocukların ve gençlerin bu tür faaliyetlerden yararlandırılmasına ve yönlendirilmesine yönelik projelerdir.
(5) Kurumsal kapasite geliştirme hesabı, Ek I’de yer alan kurallar çerçevesinde, proje koordinasyon birimlerinin faaliyetlerini etkin bir şekilde gerçekleştirebilmeleri amacıyla Bakanlık tarafından valiliklere tahsis edilen kaynaktır. Söz konusu kaynak tutarı ilde desteklenmesi uygun görülen projelerin tutarına bağlı olarak Bakanlık tarafından belirlenir.
(6) Proje yürütücü adayları sadece bulundukları illerdeki valiliklere başvurabilirler ve bu illerde proje yürütebilirler. Ancak il ve bölge içinden veya dışından ayni, nakdi ve/veya teknik destek vermek amacıyla proje ortakları proje uygulamasına katılabilirler.
(7) SODES kaynağının proje türlerine göre dağılımı Bakanlık tarafından belirlenir.
Proje Başvurusu Yapabilecek Kuruluşlar
Madde 6- (1) SODES kapsamında aşağıdaki kuruluşlar bulundukları illerde proje başvurusu yapabileceklerdir.
a) Kamu kurum ve kuruluşları,

b) İl özel idareleri,

c) Belediyeler,

ç) Mahalli idare birlikleri,

d) Üniversiteler,

e) Meslek odaları,

f) Sivil toplum kuruluşları.

(2) Okul, halk eğitim merkezi, kütüphane, gençlik merkezi, çocuk yuvası, huzurevi gibi kamu kurum ve kuruluşlarının proje teklifleri bağlı bulundukları il ve ilçe müdürlükleri tarafından yapılır ve kabul edilmeleri halinde bunlar tarafından yürütülür.

 

Projelerin süresi ve bütçe büyüklüğü

Madde 7– (1) Bu Usul ve Esaslar kapsamında desteklenen projelerin süresi, sözleşme imza tarihinden itibaren en fazla bir yıldır.
(2) Valilik, yapılan izleme ve denetleme faaliyetleri sonucunda gerekli gördüğü takdirde projenin durdurulmasına karar verebilir. Projede uygulanan durdurma işlemlerinin toplam süresi 6 ayı geçemez.
(3) Projenin çeşitli nedenlerle öngörülen sürede tamamlanamaması durumunda proje yürütücüsü Valilik makamına tamamlanamama nedenlerini yazılı olarak bildirerek projenin bitiş tarihinden geçerli olmak üzere en fazla üç aya kadar ek süre talep edebilir. Ek süre, valiliğin uygun görmesi durumunda bir defaya mahsus olmak üzere verilebilir.
(4) Bu Usul ve Esaslar kapsamında yürütücüler tarafından valiliğe ve Valilik Değerlendirme Komisyonu tarafından Bakanlığa teklif edilecek projelerin SODES destek tutarının bütçe büyüklüğünün alt sınırı 100.000 TL, üst sınırı ise 500.000 TL’dir.
(5) Projeye tahsis edilen kaynağın tamamının süresi içinde harcanamaması halinde harcanamayan kısım valilik SODES hesabında kalır. Valilik SODES Hesabında kalan miktar, bir sonraki uygulama döneminde SODES projeleri için Bakanlık tarafından valiliğe tahsis edilecek kaynaktan düşülebilir.
(6) Genel bütçe kapsamında yer alan kamu idareleri ve özel bütçeli kurumlar projelere eş finansman katkısı sağlamazlar.
(7) Belediyeler, il özel idareleri, meslek odaları ile sivil toplum kuruluşlarınca teklif edilen projelerde SODES destek tutarının en az %10’u oranında eş finansman katkısı zorunludur. Bu projelerde yapılacak revizyon işlemleri sonrasında eş finansmanın SODES destek tutarına oranı %10’un altına düşürülemez.
(8) SODES destek tutarının proje hesabına yatırılabilmesi için eş finansman tutarının proje hesabına yatırıldığını gösterir banka dekontunun valiliğe teslimi gereklidir. Proje harcamalarının proje için öngörülen bütçeden daha düşük oranda gerçekleşmesi durumunda aynı oranda eş finansman miktarı proje yürütücüsüne iade edilir.
Güdümlü projeler
Madde 8 – (1) Güdümlü projeler aşağıda düzenlenen özel hükümler haricinde genel hükümlere tabidir.
a) Güdümlü projelerin hazırlanması ve bu Usul ve Esasların kapsamına uygun şekilde Bakanlığa iletilmesinden Valilik Değerlendirme Komisyonu sorumludur.
b) Güdümlü projelerin SODES destek tutarının bütçe büyüklüğünün alt sınırı 1 milyon TL, üst sınırı ise 10 milyon TL’dir.
c) Güdümlü projelerde eş finansman katkısı zorunlu değildir.
ç) Güdümlü projelere ek kaynak sağlanamaz.
Desteklenecek Projelerin Seçimi
Madde 9 – (1) Desteklenecek projelerin seçiminde;
a) Dördüncü maddede yer alan SODES tanımındaki amaçlara uygunluk (25 puan),
b) Sürdürülebilirlik (5 puan),
c) Projenin amacı, faaliyetleri ile bütçesi arasındaki tutarlılık (15 puan)
ç) Projeyi öneren kuruluşun proje yürütme kapasitesi (15 puan)
d) Projenin hedef gruplar üzerinde yaratacağı etkiler (15 puan)
e) Proje hedef kitlesinin genişliği (10 puan),
f) İlin öncelikleri (15 puan)
göz önünde bulundurulur.
(2) Kamu kurum ve kuruluşlarının il müdürlükleri en fazla 10, ilçe müdürlükleri ise en fazla 3 proje teklifinde bulunabilir.
(3) Bakanlık proje teklif çağrısını Valiliklere yazı ile bildirir ve Bakanlık internet sitesinden kamuoyuna duyurur.
(4) Proje teklifleri kuruluşlarca SODES-BİS aracılığıyla Valiliklere sunulur.
(5) Valilik Değerlendirme Komisyonu üyelerince birinci fıkrada yer alan ilkeler çerçevesinde 100 puan üzerinden değerlendirilen projelerin ortalama puanları esas alınarak puan sırasıyla tutanak altına alınan proje teklifleri hem SODES-BİS hem resmi yazıyla Bakanlığa bildirilir. Gönderilen proje tekliflerinin elektronik ve yazılı nüshaları arasında fark olması halinde ilgili teklifler değerlendirmeye alınmaz.
(6) Valiliklerden Bakanlığa bildirilen proje teklifleri, değerlendirildikten sonra desteklenecek projeler ve kaynak miktarları tespit edilir. Desteklenecek projeler asil ve yedek olmak üzere Bakanlık tarafından hem SODES-BİS hem resmi yazıyla Valiliğe bildirilir ve Bakanlık internet sitesinden kamuoyuna duyurulur.
(7) Projeler kapsamında üniversitelere ait alanlarda herhangi bir tadilat, kiralama ve tefrişat işlemi gerçekleştirilemez.
(8) Açık hava spor alanı, semt sahası, halı saha, yürüyüş parkuru ve fitness odası içeren projeler faaliyet odaklı olması ve ile tahsis edilecek toplam kaynak tutarının yüzde 20’sini, güdümlü projelerde ise yüzde 50’sini geçmemesi kaydıyla desteklenebilir.
(9) SODES Programı, illerin altyapı ihtiyaçlarını gidermekten ziyade mevcut altyapıyı sanatsal, sportif, kültürel, eğitim ve istihdam benzeri faaliyetlerle harekete geçirecek biçimde uygulanır. Bu açıdan çocuk parkı yapımı, tiyatro/sinema/konferans salonu oluşturulması gibi projeler müstakil bir proje olarak teklif edilemez. Ancak faaliyet içeren ve geniş kapsamlı projelerin bir bileşeni olarak bütçelendirilebilirler. Söz konusu projelerde tadilat ve tefrişat giderleri toplam proje bütçesinin yüzde 30’unu, güdümlü projelerde ise yüzde 50’sini geçemez.

 

Projelere kaynakların aktarılması

Madde 10 – (1) Desteklenen SODES projelerinin bedellerinin ödenebilmesi için Valiliklere hizmet veren Defterdarlık Muhasebe Birimlerince 18/11/2015 tarihli ve 29536 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Haznedarlığı Genel Tebliği çerçevesindeki bankaların birinde SODES projeleri özel hesabı ve SODES kurumsal kapasitenin geliştirilmesi hesabı adıyla iki ayrı hesap açtırılır. Açtırılan hesaplara ilişkin bilgiler Bakanlığa iletilir. Bakanlık, desteklenmesi uygun görülen projelerin bedellerini SODES projeleri özel hesabına aktarır.

2) Projenin kabul edilmesini müteakip Ek II’de yer alan ve proje yürütücüsü ile valilik arasında yapılan SODES Finansman Sözleşmesi hükümleri çerçevesinde proje karşılığı tutar, Valinin onayıyla Defterdarlık Muhasebe Birimlerince SODES projeleri özel hesabından, Proje yürütücüsü proje hesabına aktarılır ve aktarılan bu tutar proje yürütücüsü tarafından bu Usul ve Esaslara göre kullanılır,

3) Proje yürütücüsü proje hesabına aktarılan tutar proje amacı dışında kullanılamaz.

4) SODES projeleri özel hesabının bakiyeleri, Valilikler tarafından SODES-BİS aracılığıyla Nisan, Ağustos ve Aralık aylarının sonlarında Bakanlığa bildirilir. Yılsonunda hesapta kalan bakiye tutar, valiliklere bir sonraki yıl SODES projeleri için aktarılacak ödenekten düşülebilir.

 

Valilerin görev, yetki ve sorumlulukları
Madde 11– (1) Vali SODES kapsamında aşağıda sıralanan görevleri yürütmekle yetkili ve sorumludur:
a) Valiliklere iletilen proje başvurularının ön incelemelerini yapmak,
b) Projelerin kabul edilmesini müteakip 1 ay içerisinde proje yürütücüleriyle Ek II’deki SODES Finansman Sözleşmesi çerçevesinde sözleşme imzalamak,
c) Projelere yapılacak ödemeleri bu Usul ve Esaslardaki hükümler çerçevesinde gerçekleştirmek,
ç) Söz konusu projelerin idari ve mali denetimini yapmak,
d) Program ile ilgili her türlü sekretarya hizmetini yerine getirmek,
e) 3473 Sayılı “Muhafazasına Lüzum Kalmayan Evrak ve Malzemenin Yok Edilmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun” ile bu Kanuna dayanılarak çıkarılan ve “Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre arşivleme ve imha işlemlerini gerçekleştirmek,
f) SODES kapsamındaki projeler için ilde yapılacak ihalelere gözlemci olarak katılmak,
g) İl düzeyinde benzer alanlarda yürütülen diğer projeleri takip ederek projelerin tamamlayıcılığını sağlamak,
ğ) İlin ihtiyaçları doğrultusunda ilgili kuruluşları ve kamuoyunu proje hazırlamaya yönlendirmek üzere bilgilendirmek ve SODES’in tanıtımını yapmak,
h) Projelerin gelişimiyle ilgili proje yürütücüleri tarafından SODES-BİS’e girilen bilgilerin doğruluğunu kontrol ederek Bakanlığa bildirmek,
ı) SODES hesap bakiyesini SODES-BİS aracılığıyla Bakanlığa bildirmek,
i) Bakanlık tarafından istenilen bilgi ve belgeleri temin etmek,
j) SODES projeleri kapsamında bugüne kadar alınan demirbaşların envanterini talep edildiğinde Bakanlığa göndermek,
k) Proje yürütücüleri arasında her türlü koordinasyonu ve işbirliğini sağlamak,

(2) Valiler tarafından, yukarıda sıralanan iş ve işlemleri gerçekleştirmek amacıyla ayrı bir proje koordinasyon birimi oluşturulur. Bu birim; valinin SODES’ten sorumlu olarak görevlendirdiği vali yardımcısının koordinatörlüğünde, proje yönetimi konusunda tecrübeli ve Ek III’te belirtilen asgari nitelikleri taşıyan personelden oluşur.

Proje yürütücülerinin görev, yetki ve sorumlulukları
Madde 12- (1)Proje yürütücülerinin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:
a) Projelerin kabul edilmesini müteakip 1 ay içerisinde Valilikle Ek II’deki SODES Finansman Sözleşmesi çerçevesinde sözleşme imzalamak,
b) Desteklenen projelerin kaynaklarının kullanılabilmesi için Kamu Haznedarlığı Genel Tebliği çerçevesindeki bankalardan birinde SODES için ayrı bir hesap açtırmak,
c) Projeyi amaçlarına uygun olarak yürütmek ve sonuçlandırmak,
ç) Gerekmesi halinde, projeye ortak olan kuruluşlarla ortaklık beyannamesi ve gerekli protokolleri imzalamak,
d) Projede sorun yaşanması halinde durumu Valiliğe derhal bildirmek,
e) Proje harcamalarını sözleşmeye ve bu Usul ve Esaslara göre yapmak; harcamalarla ilgili 16. maddenin 3. fıkrasında sayılan belgeleri hazırlamak, Valiliğe sunmak ve 10 yıl süreyle saklamak,
f) Proje izlenme ve denetlenmesi esnasında Valiliğin talep edeceği her türlü bilgi ve belgeyi sağlamak ve proje gelişmelerine ilişkin bilgileri SODES-BİS’e girmek,
g) Proje başlangıcı ve sonunda kamuoyunu proje amaçları, faaliyetleri ve sonuçları hakkında bilgilendirmek,
ğ) Proje ihale ilanlarını en az bir hafta önceden valilik internet sitesinden yayınlamak,
h) Hizmet akdine dayanılarak istihdam edilecek kişilerin işe başlama ve ayrılma bilgisini valiliğe bildirmek,
ı) Proje kapsamındaki eğitimlerde veya bilgilendirme/bilinçlendirme faaliyetlerinde görev alacak uzmanların ve eğitmenlerin söz konusu faaliyetler konusundaki yeterliliğini gösterir belgeyi, faaliyet öncesinde Valiliğe sunmak, Projenin uygulanması safhasında iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin her türlü önlemi almak,
i) Program kapsamındaki faaliyetlerde görev alacak kişiler hakkında gerekli güvenlik incelemeleri ve denetimleri yapmak ve gerekli tedbirleri almak,
j) Mesleki eğitim faaliyeti içeren projelerde, Milli Eğitim Bakanlığı ve İŞKUR’la işbirliği yapmak suretiyle kursiyerlere işgücü piyasasında geçerliliği olan bir sertifika verilmesini sağlamak,
k) Mesleki eğitim kurslarına katılan kişilerin İŞKUR’a kayıtlarının yapılmasını sağlamak.
(2) Proje yürütücüsü, projenin yürütülmesi esnasında ya da projenin bir sonucu olarak sebep olabileceği her türlü zarardan üçüncü kişilere karşı tek başına sorumlu olmayı kabul eder.
(3) Proje yürütücüsü; kendisi veya çalışanları tarafından yapılan bir hukuka aykırılık veya üçüncü kişilerin haklarının ihlali nedeniyle ortaya çıkabilecek tazminat talebi veya davalarla ilgili olarak, Bakanlığı her türlü sorumluluğun dışında tutar.

Proje harcamaları
Madde 13- (1) SODES kapsamındaki projelerde desteklenmesi uygun görülen harcamalar:
a) Personel giderleri, mesleki eğitim kursiyerlerine yapılacak ödemeler (Kamu görevlilerine yapılacak ödemeler 6767 sayılı 2017 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ve kamu personelinin tabi olduğu diğer mevzuatın ilgili hükümleri çerçevesinde olacaktır),
b) SODES kapsamındaki projelerde görevlendirilecek kamu görevlileri ve diğer kişilere harcırah ödemeleri 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümleri uyarınca yapılır.
c) Ekipman ve hizmet (eğitim, nakliye, kira vb.) satın alma maliyetleri,
ç) Sarf malzemeleri maliyetleri,
d) Taşeron maliyetleri (yayın basım, etkinlik organizasyonu vb.),
e) Projelerin uygulanması için mutlaka gerekli olan çocuk parkı, semt sahası, halı saha yapımı ve küçük ölçekli tadilat giderleri,
f) Mali hizmet giderleri (özellikle havale, sigorta, banka, ihale ve ilan maliyetleri, işveren SGK payı vb.),
g) Elektrik, su, telefon vb. idari giderler,

 

Proje harcamalarına ilişkin özel hükümler
Madde 14- (1) Proje koordinatörüne ilişkin hükümler:
a) Proje koordinatörü en az lise mezunu olmalıdır.
b) Koordinatör olarak görev yapacak en fazla bir personele aylık en fazla net 400 TL tutarında ödeme yapılabilir.
c) Proje koordinatörü sadece bir projeden koordinatör ücreti alabilir. Proje koordinatörü sorumlu olduğu projeden koordinatör ücreti dışında başka bir ücret alamaz.
ç) Herhangi bir sosyal güvencesi olmayan kişi proje koordinatörü olamaz.
(2) Proje koordinatörünün dışında projelerde tam zamanlı (haftada en az 30 saat) olarak çalışacak personele ödenecek ücret brüt asgari ücretin iki katını, yarı zamanlı olarak (haftada 30 saatten az) çalışacak personele ödenecek ücret ise brüt asgari ücreti geçemez. Kamuda görevli personeller projelerde tam zamanlı veya yarı zamanlı idari destek personeli olarak görev alamazlar.
(3) Vali yardımcıları, kaymakamlar ve başvuru sahibi kurumun başkanı projelerden hiçbir ad altında ücret alamaz.
(4) Proje yürütücüsünün, proje dışındaki faaliyetlerini yürüttüğü mekanların kira, elektrik, su vb. giderleri SODES kapsamında ödenmez.
(5) Projeler kapsamında hiçbir şekilde taşıt alımı yapılamaz, yeni bina inşaatı ve inşaatı devam eden binaların tamamlanması için harcama yapılamaz.
(6) SODES kapsamında sosyal yardım mahiyetindeki projeler desteklenmez.
(7) SODES kapsamında okul derslerini takviye amaçlı etüt faaliyetleri ve sınavlara hazırlık amacı taşıyan kurs projeleri desteklenmez.
(8) Gezi projelerine katılan kişilere gezi esnasında günlük 30 TL’ye kadar harçlık verilebilir.
(9) Mesleki eğitim kursiyerlerine, İŞKUR tarafından verilen mesleki eğitim kurslarındaki günlük kursiyer harçlığı kadar harçlık ödenebilir.
(10) Projeye ait banka hesabında oluşan faiz ve benzeri gelirler proje yürütücüsü tarafından kullanılamaz ve projenin tamamlanmasını müteakip Valilik hesabına aktarılır.
(11) Satın alma işlemleri proje yürütücüsünün tabi olduğu mevzuat hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilir. Meslek odaları ile sivil toplum kuruluşlarınca yürütülecek projelerde doğrudan temin usulü uygulanır ve Ek IV’te yer alan hükümlere uyulur.
(12) Proje kapsamındaki harcamalar, belgelenebilmesi amacıyla oluşturulacak banka hesapları üzerinden gerçekleştirilir.
(13) Kalkınma Bakanlığı tarafından desteklenmek üzere belirlenen projelerin bütçe kalemlerindeki birim maliyetler gösterge niteliğinde olup, bu harcamaların en uygun bedelle gerçekleştirilmesinde Valilik her türlü yetki ve sorumluluğa sahiptir.

 

SODES projeleri özel hesabı ile SODES kurumsal kapasitenin geliştirilmesi hesabının muhasebeleştirilmesi
Madde 15- (1) SODES projeleri özel hesabı ile SODES kurumsal kapasitenin geliştirilmesi hesabına Bakanlık tarafından aktarılan tutarlar, Defterdarlık Muhasebe Birimince, bütçe gelirleri hesabı ile ilişkilendirilmeksizin ayrı ayrı olmak üzere 102- Banka Hesabına borç, 600-Gelirler Hesabına alacak kaydedilir.
(2) Anılan hesaplardan yapılan harcamalarda muhasebeleştirme belgesi olarak 23/12/2014 tarihli ve 29214 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği eki Ödeme Emri Belgesi, diğer muhasebe işlemelerinde ise Muhasebe İşlem Fişi kullanılır.
(3) Anılan hesapların muhasebe işlemleri Valiliğe hizmet veren Defterdarlık Muhasebe Biriminin muhasebe yetkilisi tarafından yerine getirilir.
(4) SODES projeleri özel hesabından proje yürütücüleri proje hesabına aktarılan tutarların muhasebe kaydı, gerçekleştirme görevlisinin imzasını müteakip harcama yetkilisinin talimatı üzerine Defterdarlık Muhasebe Birimince, bütçe giderleri hesabı ile ilişkilendirilmeksizin, 630- Giderler Hesabına borç, 103- Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabına alacak kaydedilerek yapılır.
(5) SODES projeleri özel hesabına, SODES kurumsal kapasitenin geliştirilmesi hesabından ve proje yürütücüsü proje hesabından aktarılan faiz ve benzeri gelir tutarları 102- Banka Hesabına borç, 600-Gelirler Hesabına alacak kaydedilir.
(6) SODES kurumsal kapasitenin geliştirilmesi hesabından yapılan harcamaların muhasebeleştirilmesinde bu Usul ve Esasların 16. maddesinin beşinci fıkrasında yer alan hükümlere uyulur.
(7) Muhasebe yetkilisinin imza sirküleri, SODES projeleri özel hesabı ile SODES kurumsal kapasitenin geliştirilmesi hesabının açıldığı bankaya bildirilir.

 

Proje yürütücülerinin proje harcamalarını muhasebeleştirmesi
Madde 16- (1) Proje yürütücüsü projeye ilişkin hesapları kendi muhasebe sistemine uygun olarak tutar.
(2) Her proje için ayrı hesap tutulur ve projenin tüm gelir ve giderleri, tahakkuk eden faizler de dahil olmak üzere, ayrıntılı olarak bu hesaplarda gösterilir.
(3) Proje yürütücüsü yapılan giderlere ilişkin aşağıdaki belgeleri hazırlar ve saklar.
a) Projeye ilişkin muhasebe kayıtları,
b) Teknik ve idari şartname, fiyat teklifleri ve fiyat araştırması raporu vb. satın alma işlemlerine ilişkin belgeler,
c) Sipariş formları ve sözleşmeler gibi taahhütlerin belgeleri,
ç) Tedarikçilerden alınan teslim-tesellüm makbuzu türünde belgeler,
d) Bir işin tamamlandığını kanıtlayan ibraname türü belgeler,
e) Bir hizmet veya mal alımını ispatlayan makbuz ve fatura türü belgeler,
f) İş sözleşmeleri, maaş bordroları ve sosyal güvenlik prim belgeleri gibi personele ilişkin kayıtlar.
(4) Yapılan giderlere ilişkin belgeler proje yürütücüsü kurumun sorumlu amirince belirlenecek 3 kişilik bir komisyon tarafından onaylanır. Bu belgeler proje dosyasında saklanarak, istenmesi durumunda Valiliğe veya diğer yetkili kurumlara ibraz edilir.
(5) Proje yürütücüsünün genel yönetim kapsamında bir kamu idaresi olması durumunda idareye hizmet veren muhasebe birimince Kamu Haznedarlığı Genel Tebliği çerçevesindeki bankaların birinde “proje yürütücüsü proje hesabı” adıyla hesap açtırılır ve aşağıdaki hususlara göre muhasebeleştirme işlemleri yapılır.
a) Proje yürütücüsü proje hesabından yapılan harcamalarda muhasebeleştirme belgesi olarak 23/12/2014 tarihli ve 29214 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği eki Ödeme Emri Belgesi, diğer muhasebe işlemelerinde ise Muhasebe İşlem Fişi kullanılır.
b) SODES projeleri özel hesabından proje yürütücüsü proje hesabına aktarılan tutarlar, 102- Banka Hesabına borç, 600- Gelirler Hesabına alacak kaydedilir. Hesaba aktarılan tutarlar, bütçe gelirleri hesabıyla ilişkilendirilmez.
c) Proje yürütücüsü proje hesabından yapılan harcamalar, 630- Giderler Hesabına ya da varlık alımlarına ilişkin olanlar ilgili varlık hesabına borç, 103- Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabına alacak kaydedilir. Hesaptan yapılan harcamalar, bütçe giderleri hesabıyla ilişkilendirilmez.
ç) Proje yürütücüsü proje hesabından verilen avanslar ile açılan krediler 162- Bütçe Dışı Avanslar Hesabına borç, 103- Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabına alacak kaydedilir.
d) Verilen avanslar ya da açılan kredilere ilişkin kanıtlayıcı belgeler muhasebe birimine teslim edildiğinde harcama tutarı 630- Giderler Hesabına ya da varlık alımlarına ilişkin olanlar ilgili varlık hesabına borç, 162- Bütçe Dışı Avanslar Hesabına alacak kaydedilir.
e) Süresinde mahsup edilmeyen avans ve kredi tutarları sorumluları adına 140- Kişilerden Alacaklar Hesabına borç, 162- Bütçe Dışı Avanslar Hesabına alacak kaydedilir.
f) Vergi ve benzeri kesintiler, genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinde 333-Emanetler Hesabına alınır. Söz konusu kesintilere ait tutarlar; 333-Emanetler Hesabına borç, 103-Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabına alacak kaydedilerek proje yürütücüsü proje hesabından, yararlanıcı idareye hizmet veren muhasebe birimi banka hesabına aktarılır. Aktarılan bu tutarlar, genel bütçeye gelir kaydedilir. Genel yönetim kapsamında genel bütçe dışındaki kamu idarelerindeki vergi ve kesintiler için tabi oldukları muhasebe yönetmeliklerinin vergi ve kesintilerin muhasebeleştirilmesine ilişkin hükümlerine göre işlem yapılır.
g) Teminat olarak tahsil edilen tutarlar 102- Banka Hesabı ya da diğer ilgili hesaplara borç, vadesine göre 330- Alınan Depozito ve Teminatlar Hesabı ya da 430- Alınan Depozito ve Teminatlar Hesabına alacak kaydedilir.
ğ) Alınan teminat mektupları 910- Alınan Teminat Mektupları Hesabına borç, 911- Alınan Teminat Mektupları Emanetleri Hesabına alacak kaydedilir.
h) Teminat olarak alınan kişilere ait menkul kıymetler, 912- Kişilere Ait Menkul Kıymetler Hesabına borç, 913- Kişilere Ait Menkul Kıymet Emanetleri Hesabına alacak kaydedilir.
ı) Proje yürütücüsü proje hesabında bulunan tutarlara ilişkin bankaca tahakkuk ettirilen faiz tutarları ay sonlarında 181- Gelir Tahakkukları Hesabına borç, 600- Gelirler Hesabına alacak kaydedilir. Bankaca proje yürütücüsü proje hesabına aktarılan faiz tutarları 102- Banka Hesabına borç, önceki aylarda tahakkuk etmiş faiz alacakları 181- Gelir Tahakkukları Hesabına, ay içinde tahakkuk eden faiz tutarları ise 600- Gelirler Hesabına alacak kaydedilir.
i)Uygulama olanağı ortadan kalkan ya da tamamlanan projelere ilişkin proje hesabındaki harcanmayan tutarlar ile projeye ait banka hesabında oluşan faiz ve benzeri gelirler projenin tamamlanmasını müteakip 630- Giderler hesabına borç 103- Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabına alacak kaydı yapılarak Valilik SODES projeleri özel hesabına aktarılır.
j)Yukarıda yer alanlar dışında, proje yürütücüsü proje hesabına ilişkin olarak gerçekleşen mali işlemlerin muhasebeleştirilmesinde ilgili idarenin tabi olduğu muhasebe yönetmeliklerinin hesabın niteliği, hesaba ilişkin işlemler ve hesabın işleyişine ilişkin hükümlerine göre işlem yapılır.
(6) Proje kapsamında alınan taşınırlar genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerince “bağış” işlem seçeneği ile envanter kayıtlarına alınır.
(7) Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarınca yürütülen projeler ilgili valilik envanter kayıtlarına alınır ve 20. madde kapsamında hazırlanan protokol çerçevesinde kullanıma verilir.

Projelerde yıl içinde yapılacak değişiklikler

Madde 17 – (1) Projenin amaçları ve faaliyetlerinde değişiklik yapılamaz. Uygulama imkanı ortadan kalkan faaliyetler valinin izniyle iptal edilebilir. Proje bütçesinin imkan vermesi halinde, valinin izniyle, proje amaçlarına uygun yeni faaliyetler eklenebilir. Projelerde valiliklerce yıl içinde yapılacak değişiklik sayısı üçü geçemez.

(2) Projelerin uygulama yerinde valinin izniyle değişiklik yapılabilir.

(3) Valilikler, teklif çağrısı döneminde Bakanlık tarafından kabul edilen yedek proje listesinden uygun gördükleri projeleri, yıl içerisinde SODES hesabında artan kaynaktan karşılanmak suretiyle ek proje olarak desteklenmesi amacıyla seçer ve bilgi amaçlı olarak Bakanlığa bildirirler. Bilginin Bakanlığa ulaşmasının ardından söz konusu projeler SODES-BİS üzerinden yapılan Bakanlık onayını müteakiben SODES kapsamında desteklenir.

(4) Projenin bütçe kalemleri arasında valinin izniyle aktarma yapılabilir. Aynı bütçe kalemleri içerisinde, bütçe kalemi toplam tutarının yüzde 20’sine kadar olan değişiklikler, valiliğe bilgi vermek kaydıyla proje yürütücüsü tarafından yapılabilir. Yapılan değişiklikler proje süresi içerisinde yapılacak diğer revizyonlarla birlikte SODES-BİS’e işlenir.

(5) Projelerde proje bütçesini aşacak şekilde öngörülmeyen bir takım giderlerin ortaya çıkması durumlarında, valiliğin SODES hesabında yeterli kaynak olması halinde, bir defaya mahsus olmak üzere valilik tarafından projeye ek kaynak sağlanabilir. Aktarılacak ek kaynak miktarı projeye sağlanan SODES destek tutarının %15’ini aşamaz.

(6) Projelerin gerçekleşen maliyetlerinin proje bütçesinin altında kalması durumunda, proje için tahsis edilen kaynak valilik SODES hesabına aktarılır.

(7) Proje yürütücüsü; ilgili bütçe kaleminin toplam tutarını değiştirmeyen birim fiyatı ve miktar değişikliklerini, proje koordinatörü ile uzman veya eğitici değişikliklerini, banka hesabı ve iletişim bilgileri değişikliklerini valilikten izin almadan gerçekleştirebilir. Ancak yapılan değişiklik en geç 10 gün içinde valiliğe bildirilir.

(8) Uygulanma olanağı ortadan kalkan projelerin kaynakları valilik SODES hesabına aktarılır.

(9) Projelerde yapılacak tüm değişiklikler SODES-BİS aracılığıyla valiliğe ve Bakanlığa 10 gün içerisinde bildirilir.

(10) Projelerde yapılan değişiklikler sonucunda oluşan revize proje ve finansman sözleşmesi her türlü işlemde esas alınır.

 

Projelerin izlenmesi ve denetlenmesi
Madde 18 – (1) Projelerin malî ve fizikî gerçekleşme durumları proje yürütücüleri tarafından Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarının 15’ine kadar SODES-BİS’e girilir ve valilik tarafından değerlendirilip onaylandıktan sonra SODES-BİS aracılığıyla Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarının sonuna kadar Bakanlığa bildirilir. Projelerle ilgili gönderilen bilgiler, fotoğraf, video kaydı vb. görsel ve sesli materyallerle desteklenir. Söz konusu bilgiler ve materyallerin asılları elektronik ortamda arşivlenmek üzere valiliğe teslim edilir.
(2) Valilikler projeleri yerinde inceler ve sözleşmede öngörülen hükümlere, takvime, görünürlük kurallarına ve bu Usul ve Esaslarda yer alan diğer hükümlere uyulup uyulmadığını denetler. Söz konusu denetimlerde tespit edilen aksaklıklar bir tutanağa bağlanarak proje yürütücüsünün gerekli düzeltici işlemleri yapması sağlanır.
(3) Valiliklerin uygun gördüğü durumlarda görünürlük kuralları uygulanmayabilir.
(4) Valilik, izleme ve denetleme faaliyetleri sonucunda gerekli gördüğü takdirde projelerin durdurulmasına veya iptaline karar verebilir.
(5) Kaynağın amacı dışında kullanıldığının tespit edilmesi halinde 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uygulanır.

 

Görünürlük kuralları

Madde 19 – (1) Projelerde Ek V’te belirtilen SODES Görünürlük Kuralları uygulanır.

 

Proje sonuçlarının kullanımı Proje uygulamalarına ilişkin özel hükümler
Madde 20 – (1) Proje yürütücüsü, projenin sürdürülebilirliğini sağlamak için proje sonucunda ortaya çıkan ürünleri, yeni temrinlik malzeme alımı ve kursiyerlerin emeklerinin karşılıklarının ödenmesi için gelir elde etmek amacıyla kullanabilir.
(2) Proje çerçevesinde satın alınan demirbaş malzemeler ve oluşturulan mesleki eğitim atölyesi gibi tesislerin proje bitiminden sonra en az üç yıl süreyle proje amaçlarına uygun şekilde dezavantajlı kesimlere ücretsiz olarak kullandırılması valilik tarafından sağlanır. Bu amaçla, valilik ile proje yürütücüleri arasında protokol imzalanır. Proje yürütücüsünün istekli veya yeterli olmaması halinde valilik başka kuruluşlarla işbirliğine gidebilir.
(3) Proje bitiminden 3 yıl sonra, proje çerçevesinde satın alınan demirbaş malzemeler ve oluşturulan mesleki eğitim atölyesi gibi tesislerin protokolle kullandırıldığı kuruluşa süresiz olarak devri valilik tarafından gerçekleştirilebilir.
(4) Proje kapsamında alınan demirbaşlar ve oluşturulan tesisler özel kişilere kiralanamaz, devredilemez veya satılamaz.
Madde 21 – (1) İstihdam projelerinde, proje sonrasında kendi işini kurmak isteyen kursiyerler için KOSGEB, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları ve il özel idareleri gibi girişimcilik ve mikro kredi desteği veren kuruluşlarla ortaklık kuranlar ile istihdam garantili olanlara öncelik verilir.
(2) Proje yürütücüleri, proje kapsamında koordinatörler dışında istihdam edeceği kişileri İŞKUR’a kayıtlı olan kişiler arasından belirler.
(3) Kursiyerlerin, devamsızlık durumlarının toplam eğitim süresinin % 10’unu aşması halinde eğitim ile ilişkileri ve kursiyer harçlıkları kesilir.
(4) Mesleki eğitim merkezi, sinema, kültür merkezi, gençlik merkezi, tiyatro, konferans salonu gibi tesislerin oluşturulmasına yönelik projelerde, projenin tamamlayıcı bir parçası olarak, ilgili alanlarda kurs veya etkinlik düzenlenmesi zorunludur.
(5) Başka bir finansman kaynağından desteklenen projeler SODES’ten desteklenemez.
Sorumluluk
Madde 22– (1) Harcama yetkilileri, bu Usul ve Esaslar kapsamında kendilerine tahsis edilen kaynakları, tabi oldukları mevzuata uygun, etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanmaktan ve yetkili mercilere hesap vermekten sorumludurlar.

(2) Gerçekleştirme görevlileri, görevleri çerçevesinde yaptıkları iş ve işlemlerin tabi oldukları mevzuata uygunluğundan ve düzenledikleri belgelerin doğruluğundan sorumludurlar.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Son Hükümler

 

Yetkili makamlar

Madde 23 – (1) Bu Usul ve Esaslar kapsamında Bakanlıkça yerine getirilmesi gereken iş ve işlemlerden 9. ve 10. maddelerde yer alanlar Müsteşarlık makamı tarafından, diğerleri ise ilgili Müsteşar Yardımcılığı makamı tarafından yerine getirilir.

Yürürlük

Madde 24 – (1) Bu Usul ve Esaslar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

 

2017-04-13T10:15:57+00:00 13/04/2017 Per|